drukuj    zapisz    Powrót do listy

6462 Wzory użytkowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 377/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 377/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-07-13 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2012-02-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący/
Pamela Kuraś-Dębecka /sprawozdawca/
Urszula Wilk
Symbol z opisem
6462 Wzory użytkowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 1926/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 94 ust. 1; art. 25 ust. 1 w zw. z art. 100; art. 25 ust. 2 i 3;
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 80; art. 107 par 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś – Dębecka (spr.) Sędzia WSA Urszula Wilk Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2012 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy "Zestaw montażowy, zwłaszcza poziomnicy" oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek S. S. (skarżący) o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr Ru [...] pt.: "Zestaw montażowy, zwłaszcza poziomnicy" na podstawie art. 94 i art. 25. w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117- dalej jako p.w.p.)

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

W dniu [...] września 2010 r. S. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "S." [...] w M. wystąpił do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr Ru [...] pt.: "Zestaw montażowy, zwłaszcza poziomnicy" udzielonego na rzecz M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] P. z pierwszeństwem od dnia 19 marca 2008 r.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawca wskazał przepisy art. 94 i art. 25 w związku z art. 100 p.w.p. powołując się na brak nowości spornego wzoru w dacie jego zgłoszenia do ochrony. Swój interes prawny wnioskodawca wywodził z faktu, że jest producentem poziomnic, w tym także poziomnic o cechach objętych spornym prawem z rejestracji, a więc sporne prawo prowadzi do ograniczenia zagwarantowanej swobody działalności gospodarczej.

Na dowód braku nowości spornego wzoru użytkowego wnoszący sprzeciw przedłożył następujące materiały:

- zapytanie ofertowe odnośnie wykonania listwy profilowej [...] wraz z odpowiedzią K. S.A. i fakturą za wykonanie listwy profilowej [...],

- zamówienie na wykonanie formy na zatrzask do oprawy oczka poziomego wraz z umową, rysunkiem konstrukcyjnym, fakturą za wykonanie tej formy i protokołem z prób technologicznych oprawy oczka poziomego;

- rysunki techniczne obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego, oznaczonych odpowiednio OCP (k.44), OP (k.43) i OOM (k.42), wraz z korespondencją, umową i protokołem odbioru technicznego dotyczącymi form obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego;

- protokół odbioru technicznego formy wtryskowej do obsady magnesu wraz z rysunkiem technicznym tej obsady;

- certyfikat zgodności wyrobów "S." z warunkami technicznymi ustanowionymi przez S. S.;

- katalog ofertowy wyrobów "S." ukazujący poziomnice z libellą poziomu wkręcaną lub wklejaną, przy czym poziomnice z magnesami są oznaczone symbolem PCM (poziomnice czerwone) lub symbolem PAM (poziomnice anodowane);

- cztery faktury VAT z 2006 r., w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW, PA, PAG i PAGM (faktura [...], poz.7 - k.28 );

- czternaście faktur VAT z 2006 r. i 2007 r., w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW i PA, lub których kody są nieczytelne (k.19 -20).

W odpowiedzi na wniosek uprawniony M. B. w piśmie z [...] października 2010 r. wyjaśnił, że złożył wniosek o wykreślenie spornego wzoru z rejestru, zatem wniosek o unieważnienie należy uznać za bezprzedmiotowy.

Z akt sprawy wynika ponadto, że w związku z tym wnioskiem Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lutego 2011 r. stwierdził wygaśniecie spornego prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Uzasadniając swoją decyzję Urząd Patentowy RP przyjął, iż wnioskodawca wykazał posiadanie interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia spornego prawa ochronnego na wzór użytkowy, gdyż wnioskodawca i uprawniony są konkurentami na rynku poziomnic, w tym także poziomnic o cechach objętych spornym prawem z rejestracji. Zagwarantowanie pewności w sferze prowadzonej działalności gospodarczej, którą każdy może wykonywać na zasadzie wolności i zgodności z prawem w świetle art. 20 i 22 Konstytucji RP - uzasadnia ten interes prawny. W ramach wolności prowadzenia działalności gospodarczej określonej w art. 20 Konstytucji RP - i potwierdzonej w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), obecnie art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wprowadzania do obrotu różnorodnych rozwiązań technicznych, wytworów. Jeżeli takie rozwiązanie bądź wytwór zostały objęte ochroną wbrew ustawowym warunkom określonym w stosownych przepisach, to podmiot prowadzący taką działalność w świetle powołanych wyżej przepisów ma prawo do wystąpienia z żądaniem unieważnienia prawa wyłącznego.

Urząd Patentowy stwierdził, że zgodnie z art.94 ust. 1 p.w.p., wzorem użytkowym jest (konkretne) nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, wyróżnionego cechami znamiennymi, a więc dowód braku jego nowości wymaga przedstawienia wcześniejszego rozwiązania o wszystkich jego zastrzeganych cechach, a zwłaszcza o jego cechach znamiennych.

Przedmiotowy wzór użytkowy został określony w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym jako zestaw montażowy, zwłaszcza poziomnicy, montowany wewnątrz profilowej listwy, który charakteryzuje się tym, że składa się z zespołu libelki poziomej, zespołu libelki pionowej oraz korzystnie z zespołu magnesu, przy czym profilowa listwa (1) jest zamknięta na obu końcach zaślepkami (2) a zespół libelki poziomej, umieszczony we wnęce (3), pośrodku profilowej listwy (1) stanowi oprawka (4) libelki poziomej, przy czym pomiędzy krawędzią profilowej listwy (1) a powierzchnią kostki (5) libelki poziomej umieszczony we wnęce (3), pośrodku profilowej listwy (1) stanowi oprawka (4) libelki poziomej, przy czym pomiędzy krawędzią profilowej listwy (1) a powierzchnią kostki (5) są umieszczone we wnęce (3) nakładki (11), natomiast zespół belki pionowej, montowany wewnątrz profilowej listwy pomiędzy okrągłymi otworami, rozmieszczonymi między wnęką (3), a końcem, zamkniętym zaślepką (2) jest utworzony ze stelaża (13) zawierającego obejmę (14) o zarysie kołowym z usytuowanymi promieniście odnogami (15), zaopatrzonymi na końcach w poprzeczki (16), przy czym dodatkowe wyposażenie stanowi zespół magnesu, zawierający stelaż (25) z wzdłużnymi ramionami (26) i poprzecznymi, zagiętymi kątowo ramionami (27), zakończonymi poprzeczkami (28), gdzie pomiędzy poprzecznymi ramionami (27) jest umocowany magnes (29)".

Urząd Patentowy uznał, że biorąc pod uwagę treść przepisu art. 25 ust. 2 i 3 p.w.p. materiały przedstawione przez wnioskodawcę nie dowodzą nowości wzoru użytkowego. W szczególności zapytanie ofertowe odnośnie wykonania listwy profilowej [...] wraz z odpowiedzią K. S.A. i fakturą za wykonanie listwy profilowej [...] podobnie jak certyfikat zgodności wyrobów "S." z warunkami technicznymi ustanowionymi przez S. S. nie dotyczą w ogóle zastrzeganych cech spornego wzoru tj.; zespołu libelki poziomej, zespołu libelki pionowej oraz zespołu magnesu.

Zdaniem Urzędu Patentowego następne dokumenty tj.; zamówienie na wykonanie formy na zatrzask do oprawy oczka poziomego wraz z umową, rysunkiem konstrukcyjnym, fakturą za wykonanie tej formy i protokołem z prób technologicznych oprawy oczka poziomego oraz rysunki techniczne obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego, oznaczonych odpowiednio OCP (k.44), OP (k.43) i OOM (k.42), wraz z korespondencją, umową i protokołem odbioru technicznego dotyczącymi form obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego;- protokół odbioru technicznego formy wtryskowej do obsady magnesu wraz z rysunkiem technicznym tej obsady jako będące przedmiotem poufnej korespondencji pomiędzy firmami, nie stanowią dowodów na okoliczność podania ich treści do publicznej wiadomości.

Natomiast złożony jako dowód na brak nowości katalog ofertowy wyrobów "S." ukazujący poziomnice z libellą poziomu wkręcaną lub wklejaną, przy czym poziomnice z magnesami są oznaczone symbolem PCM (poziomnice czerwone) lub symbolem PAM (poziomnice anodowane), w ocenie Urzędu Patentowego, nie ujawnia cech określonych w zastrzeżeniu niezależnym spornego wzoru jako: "zespół libelki poziomej, umieszczony we wnęce (3), pośrodku profilowej listwy (1) stanowi oprawka (4) libelki poziomej, przy czym pomiędzy krawędzią profilowej listwy (1) a powierzchnią kostki (5) libelki poziomej są umieszczone we wnęce (3) nakładki (11), natomiast zespół belki pionowej, montowany wewnątrz profilowej listwy pomiędzy okrągłymi otworami, rozmieszczonymi między wnęką (3), a końcem, zamkniętym zaślepką (2) jest utworzony ze stelaża (13) zawierającego obejmę (14) o zarysie kołowym z usytuowanymi promieniście odnogami (15), zaopatrzonymi na końcach w poprzeczki (16), przy czym dodatkowe wyposażenie stanowi zespół magnesu, zawierający stelaż (25) z wzdłużnymi ramionami (26) i poprzecznymi, zagiętymi kątowo ramionami (27), zakończonymi poprzeczkami (28), gdzie pomiędzy poprzecznymi ramionami (27) jest umocowany magnes (29)".

Jednocześnie przedstawione cztery faktury VAT z 2006 r, w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW, PA, PAG i PAGM (faktura [...], poz.7 - k.28) oraz czternaście faktur VAT z 2006 r. i 2007 r., w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW i PA, lub których kody są nieczytelne (k.20, 19) , w ocenie organu, nie ujawniają zastrzeganych cech postaciowych spornego wzoru, tj. cech postaciowych zespołu libelki poziomej, zespołu libelki pionowej oraz zespołu magnesu.

Organ stwierdził, że wnioskodawca ostatecznie nie wyjaśnił, z czego wynika, że zespoły oznaczone na rysunkach symbolami OCP (k.44 , OP (k.43) i OOM (k.42) przedstawiają kształt podzespołów, które znajdują się w poziomnicach pokazanych na rysunkach kart katalogu ofertowego (k. 33-34). Zdaniem organu na brak tożsamości podzespołów, które znajdują się w poziomnicach pokazanych na rysunku kart katalogu ofertowego i podzespołów będących przedmiotem spornego wzoru wskazuje zwłaszcza okoliczność, że katalog ofertowy wyrobów S. ukazuje poziomnice z libellą poziomu wkręcaną lub wklejaną, podczas gdy przedmiotowy wzór obejmuje libellę poziomu wciskaną zatrzaskowo. Ponadto, pełnomocnik wnioskodawcy na rozprawie nie potrafił wyjaśnić różnic pomiędzy symbolami PC i PCM, a także różnic pomiędzy poziomnicami oznaczonym PA, PAM i PAGM.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie S. S. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i o zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając naruszenie przepisów: prawa materialnego - art. 25 w związku z art. 94 ust. 1 p.w.p. i art.100 ust. 1 p.w.p oraz prawa procesowego, - art.7, 10,77, 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 2558 ust. 1 pkt 8 p.w.p.

Na wstępie skargi podniesiono, iż zasadność wniosku potwierdził sam uprawniony, poprzez złożenie żądania wykreślenia wzoru z rejestru.

Skarżący uważa, że analogiczne konstrukcyjnie poziomice były sprzedawane przez jego firmę od co najmniej 2006 r., zaś produkcja była prowadzona w ten sposób, że "w zakupywanych na określone wymiarami profilowane listwy po dokonaniu ich obróbki do montażu elementów, we wnęce wykonanej centralnie, na jej długości montowana jest oprawa oczka poziomego z poziomą libelką. Następnie pomiędzy zamontowaną poziomą libelkę a jednym z końców długości listwy montuje się obsadę oczka pionowego wraz z założoną oprawą małego oczka pionowego, libelką pionową. Przy każdej końcówce profilowej listwy zamocowana jest obsada magnesu z włożonym magnesem. Końce profilowej listwy mają zamocowane zatyczki-zaślepki". Zdaniem skarżącego opisane środki techniczne są analogiczne jak środki techniczne określone w zastrzeżeniach ochronnych, w szczególności zastrzeżeniu niezależnym wzoru użytkowego Ru [...], co było wyjaśnione w opracowanej tabelce porównawczej, do której organ w ogóle się nie odniósł. Na okoliczność wcześniejszej sprzedaży zostały przez skarżącego przedstawione dowody załączone do wniosku o unieważnienie prawa ochronnego, których to dowodów organ nie uwzględnił.

Skarżący podnosi, że na dowodach - fakturach, podano, iż dotyczą one poziomnic oznaczonych konkretnym kodem. Przedmiotowe kody jednoznacznie nawiązują do Katalogu ofertowego, gdzie są zamieszczone, a także korespondują z rysunkami technicznymi. Zgodnie z wymogami na fakturach nie ujawnia się cech postaciowych wyrobu, którego dotyczy.

Uzasadniając zarzuty dotyczące prawa procesowego strona skarżąca podnosi, że Urząd Patentowy pominął fakt produkcji i sprzedaży przez skarżącego poziomnic. Ponadto Urząd Patentowy RP nie zajął żadnego stanowiska w odniesieniu do przedstawionej we wniosku analizy porównawczej środków technicznych zastosowanych w poziomnicach skarżącego ze środkami technicznymi charakteryzującymi wzór użytkowy Ru [...]. Zdaniem strony organ nie wypowiedział także czy przedstawione dowody w postaci rysunków konstrukcyjnych oraz w ofercie katalogowej pozwalały na określenie konstrukcji poziomnicy sprzedawanej przez skarżącego od co najmniej od 2006 r.

Według strony przyjęcie przez organ, że nie stanowią dowodu na podanie ich treści do wiadomości publicznej dokumenty takie, jak: zamówienie na wykonanie formy na zatrzask do oprawy oczka pionowego OCP-05/04, oprawy + zatrzask oczka poziomego OP08-08/04, oprawa + oprawa mała oczka poziomego 0014-05-28/04, obsada magnesu 014-04-1/06/ wraz z korespondencją, umową i protokołem odbioru technicznego dotyczącymi form obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i protokół odbioru technicznego formy tej obsady jako będące przedmiotem korespondencji pomiędzy firmami, potwierdza naruszenie art. 7 k.p.a.

Jednocześnie strona podnosi, że jeżeli istniały jakiekolwiek wątpliwości czy skarżący produkuje i sprzedaje określone poziomnice, to zgodnie z art. 7 k.p.a. Urząd Patentowy RP miał obowiązek wyjaśnić sprawę w szczególności, gdy dysponował już oświadczeniem uprawnionego, że ten zrzekł się prawa ochronnego w wyniku otrzymanego wniosku o jego unieważnienie. Nie badano także konstrukcji poziomnic skarżącego, co jednoznacznie świadczy o naruszeniu wymogów ar. 77 k.p.a., a w konsekwencji art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art.2558 ust. 1 pkt 8 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

W replice skarżący wniósł o uwzględnienie w toku postępowania oraz zaliczenie w poczet materiału dowodowego dokumentów w postaci pliku faktur VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej także p.p.s.a.).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga S. S. nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nie narusza prawa.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 p.w.p., wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W myśl art. 25 ust. 1 w zw. z art. 100 p.w.p., wzór użytkowy uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki (art. 25 ust. 2 p.w.p.) rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnej lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Według przepisu art. 25 ust. 3 p.w.p za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Niewątpliwie zatem przesłanką zdolności ochronnej wzoru użytkowego jest cecha nowości wzoru. Wzoru nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, został podany do wiadomości powszechnej, był w Polsce jawnie stosowany lub wystawiony na widok publiczny, w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do stosowania tego wzoru użytkowego. Kryterium nowości wzoru użytkowego oceniane jest w skali światowej.

W skardze zarzucono, że Urząd Patentowy pominął fakt produkcji i sprzedaży przez skarżącego poziomnic. Ponadto Urząd Patentowy RP nie zajął żadnego stanowiska w odniesieniu do przedstawionej we wniosku analizy porównawczej środków technicznych zastosowanych w poziomnicach skarżącego ze środkami technicznymi charakteryzującymi wzór użytkowy Ru [...]. Zdaniem strony organ nie wypowiedział także czy przedstawione dowody w postaci rysunków konstrukcyjnych oraz w ofercie katalogowej pozwalały na określenie konstrukcji poziomnicy sprzedawanej przez skarżącego od co najmniej od 2006 r.

Zgodnie z przepisem art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany był ocenić na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego powinna być oparta na wszechstronnej analizie całokształtu materiału dowodowego, co oznacza, że organ nie może w tej analizie pominąć jakiegokolwiek dowodu, dokonując oceny znaczenia i wartości danego dowodu dla toczącej się sprawy. W niniejszej sprawie należy zauważyć, iż Urząd Patentowy RP oddalając wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji spornego wzoru użytkowego, wyraźnie stwierdził, iż materiał dowodowy przedłożony przez skarżącego jest niewystarczający do uznania braku nowości spornego wzoru. Sąd zauważa, iż warunkiem unieważnienia spornego prawa ochronnego byłoby wykazanie, że taka jak zastrzeżona konstrukcja poziomnicy była znana przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo spornego wzoru. W niniejszej sprawie była to data zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania prawa ochronnego (19 marca 2008 r.). Zaznaczyć należy, że w uzasadnieniu decyzji określono datę pierwszeństwa na 19 marca 2003 r. lecz należy uznać to za oczywistą omyłkę organu, która powinna zostać sprostowana z urzędu. Natomiast pozostała merytoryczna treść uzasadnienia świadczy o tym, że organ dokonał oceny przesłanek unieważnienia na prawidłową datę; 19 marca 2008 r. Wedle orzecznictwa sądowoadministracyjnego omyłka pisarska to między innymi widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe użycie wyrazów, zwrotów, czy - daty. Oczywistość tego rodzaju błędu można stwierdzić, porównując treść decyzji z zawartymi w aktach sprawy dokumentami (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt I OSK 1502/07, Lex nr 516777). Dlatego też ten zarzut nie mógł stanowić podstawy do uwzględnienia skargi tylko i wyłącznie z tego powodu.

Należy podzielić ocenę organu, iż w sprawie nie przedstawiono żadnego konkretnego przeciwstawienia dotyczącego konstrukcji poziomnicy, tożsamego z poziomnicą objętą ochroną.

W rozpatrywanej sprawie na okoliczność braku nowości spornego wzoru przemysłowego skarżąca spółka przedstawiła dowody w postaci:

- zapytania ofertowego odnośnie wykonania listwy profilowej [...] wraz z odpowiedzią K. S.A. i fakturą za wykonanie listwy profilowej [...],

- zamówienia na wykonanie formy na zatrzask do oprawy oczka poziomego wraz z umową, rysunkiem konstrukcyjnym, fakturą za wykonanie tej formy i protokołem z prób technologicznych oprawy oczka poziomego;

- rysunków techniczne obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego, oznaczonych odpowiednio OCP (k.44), OP (k.43) i OOM (k.42), wraz z korespondencją, umową i protokołem odbioru technicznego dotyczącymi form obsady oczka pionowego, oprawy oczka pionowego i oprawy oczka poziomego;

- protokołu odbioru technicznego formy wtryskowej do obsady magnesu wraz z rysunkiem technicznym tej obsady;

- certyfikatu zgodności wyrobów "S." z warunkami technicznymi ustanowionymi przez S. S.;

- katalogu ofertowego wyrobów "S." ukazujący poziomnice z libellą poziomu wkręcaną lub wklejaną, przy czym poziomnice z magnesami są oznaczone symbolem PCM (poziomnice czerwone) lub symbolem PAM (poziomnice anodowane);

- czterech faktur VAT z 2006 r., w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW, PA, PAG i PAGM (faktura [...], poz.7 - k.28 );

- czternastu faktur VAT z 2006 r. i 2007 r., w których poziomnice są oznaczone symbolami PC, PCW i PA, lub których kody są nieczytelne (k.19 -20)).

Otóż należy - zdaniem Sądu - zgodzić się z organem, że jeśli chodzi o przedłożone faktury dotyczące sprzedaży poziomnic, nie sposób wywieść tezy, że za ich pośrednictwem doszło do ujawnienia szkodzącego nowości spornego wzoru. Z dowodów tych wynika jedynie, że w latach 2006 i 2007 skarżący lub też podmiot o nazwie "[...] S. Spółka Jawna S. i H. S." dokonywali sprzedaży bądź zakupu poziomnic o określonych kodach. Zatem faktury te nie ujawniają żadnych cech produktu, jak to ma miejsce w zastrzeżeniach ochronnych. Z kolei, jeśli chodzi o pozostałe dokumenty przedstawione jako dowody za brak nowości to Sąd podziela stanowisko Urzędu Patentowego, iż żadnego z tych dowodów nie sposób wywieść jednoznacznej tezy, że poziomnice widniejące na ww. dokumentach (rysunkach technicznych, protokole odbioru technicznego, certyfikacie zgodności, fakturach Vat, katalogu ofertowym) stanowią produkty o wyglądzie (wzorze) jak w zastrzeżeniach ochronnych. Należy również zgodzić się z organem, że dokumenty będące przedmiotem poufnej korespondencji nie mogą być uznane jako dowód na publiczne ujawnienie konstrukcji tożsamej z kwestionowanym wzorem użytkowym. Ponadto, jak wskazał organ, katalog ofertowy ukazuje poziomice z libellą poziomu wkręcaną lub wklejaną, podczas gdy przedmiotowy wzór obejmuje libellę wciskaną zatrzaskowo, zaś w toku postępowania nie zostały wyjaśnione różnice pomiędzy symbolami używanymi na dokumentach przedstawionych przez skarżącego.

Ustosunkowując się natomiast do zarzutu skargi dotyczącego braku oceny przedstawionej we wniosku analizy porównawczej środków technicznych zastosowanych w poziomnicach skarżącego ze środkami technicznymi charakteryzującymi wzór użytkowy Ru [...], Sąd zauważa, iż sporządzona tabela wyraża jedynie punkt widzenia skarżącego, którego organ nie podzielił, czemu dał wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W tej sytuacji takiego zarzutu nie można uznać za zasadny.

Nie można także zgodzić się ze skarżącym , iż fakt złożenia wniosku o wykreślenie wzoru z rejestru przez uprawnionego sam w sobie świadczy o wadliwości rejestracji bowiem Urząd Patentowy był zobowiązany do badania przyczyn unieważnienia prawa ochronnego na dzień zgłoszenia czyli na datę 19 marca 2008 r., co też uczynił.

Z uwagi na wszystkie te okoliczności Sąd uznał, że brak jest uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia skargi. W odniesieniu do przedstawionych przez stronę skarżącą dowodów załączonych do pisma z dnia [...] lipca 2012 r., należy przypomnieć, że sąd administracyjny nie ustala nowego stanu faktycznego ale jedynie ocenia stan faktyczny ustalony przez organ. W tej sytuacji dołączenie dopiero do skargi dowodów, które zgodnie z zasadą kontradyktoryjności powinny być przedstawione przez stronę w postępowaniu administracyjnym i które nie zostały przedstawione organowi przed wydaniem decyzji, jest spóźnione i nie może być brane pod uwagę przy ocenie decyzji organu. Przenoszenie ciężaru prowadzenia postępowania dowodowego na sąd administracyjny pozostaje w sprzeczności z rolą tego sądu, która nie polega na rozstrzyganiu spraw administracyjnych i sprowadza się do kontrolowania decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1116/07, Lex nr 395299). W konsekwencji Sąd na rozprawie oddalił wnioski dowodowe strony skarżącej.

Zdaniem Sądu należy w konsekwencji uznać, iż - wbrew sugestiom strony skarżącej - w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odniósł się w sposób wszechstronny zarówno do zarzutów strony skarżącej dotyczących braku przesłanki nowości, jak również dokonał prawidłowej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Według Sądu przeprowadzoną przez Urząd Patentowy RP ocenę materiału dowodowego można uznać za dokonaną z zachowaniem reguł swobodnej oceny dowodów i nie noszącą cech dowolności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł w tej sytuacji do przekonania, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji spełnia w tej sytuacji wszelkie wymogi stawiane przez normę prawną zawartą w przepisie art. 107 § 3 k.p.a., albowiem uzasadnienie rozstrzygnięcia organu zawiera pełne wyjaśnienie okoliczności branych przez organ pod uwagę przy wydawaniu decyzji odmawiającej unieważnienia prawa z rejestracji wzoru użytkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt