drukuj    zapisz    Powrót do listy

6230 System oceny zgodności, certyfikacja, Odrzucenie skargi, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 595/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 595/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Głowacka-Klimas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par 1, par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu oraz zakaz dalszego przekazywania użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom wyrobu ([...]) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] lutego 2008 r. W. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...]) w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu oraz zakaz dalszego przekazywania użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom wyrobu ([...])

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia [...] kwietnia 2008 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo prawidłowo doręczone dwukrotnie awizowane, w dniach [...] kwietnia 2008 r. i [...] kwietnia 2008 r. zostało zwrócone przez Urząd Pocztowy z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póżn. zm. zwanej dalej p.p.s.a) skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis Sąd odrzuca.

Wezwanie do uiszczenia wpisu było dwukrotnie awizowane, po raz drugi [...] kwietnia 2008 r., i zostało zwrócone przez pocztę wobec niepodjęcia w terminie. Tym samym uznać należy, że wezwanie zostało prawidłowo doręczone. Zatem stosownie do treści art. 73 i art. 65 § 2 p.p.s.a. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę termin do uiszczenia wpisu biegł od dnia [...] maja 2008 r., upłynął natomiast w dniu [...] maja 2008 r.

W powyższym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu, gdyż do dnia [...] maja 2008 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano ww. wpłaty wpisu sądowego (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego).

Mając na uwadze, iż skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 – p.p.s.a orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt