drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatkowe postępowanie, Inne, Odrzucono skargę, I SA/Rz 36/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 36/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-06-03 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Niedobylska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Sygn. powiązane
II FSK 1106/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący AWSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2005 roku . na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2004 roku Nr [...] w przedmiocie gospodarowania środkami z UE i międzynarodowych instytucji finansowych - postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/Rz 36/05

Uzasadnienie

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Stowarzyszenie A. wniosło o uchylenie wyniku kontroli z dnia 11 października 2004 roku, znak: [...] Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, zarzucając organowi naruszenie wskazanych skardze przepisów prawa materialnego i procesowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Kontrola działalności administracji sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na inne niż wymienione w art. 3 § 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej jako p.s.a.. akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.).

Tymczasem zaskarżony przez Stowarzyszenie akt - jak słusznie zauważył Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, jest w całości dokumentem kończącym postępowanie kontrolne w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 8, poz. 65 ze zm.), który nie wprowadza dla strony kontrolowanej jakiegokolwiek obowiązku czy prawa. Inaczej mówiąc - wynik kontroli, który nie wykraczając poza granice ukształtowane przepisami art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej, wskazuje wyłącznie określone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych, a tym samym nie stanowi dla strony kontrolowanej jakiegokolwiek obowiązku czy prawa nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (por. m. in. uchwała z dnia 4 grudnia 2000r., FPS13/00, publ. ONSA 2001, nr 2, poz. 58).

W tym stanie rzeczy, Sąd działając na mocy art. 58 §1 pkt 1 p.s.a skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt