drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Prokurator, pozostawiono wniosek o zwolnienie od kosztów bez rozpoznania, II SAB/Kr 114/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 114/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-18  
Data wpływu
2007-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Góra /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 700/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
pozostawiono wniosek o zwolnienie od kosztów bez rozpoznania
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dnia 18 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia Klubu "[....]" o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na bezczynność Prokuratury [....] zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

Uzasadnienie

Skarżący - Stowarzyszenie [...] z siedzibą w [...], działając przez swego Przewodniczącego P. B. w dniu [...] r. złożyło w Sądzie wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze swej skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej [...]

Ponieważ wniosek o przyznanie prawa pomocy zawierał braki formalne, wobec tego, w dniu [...] r., stosownie do zarządzenia Przewodniczącego, do skarżącego wysłano pismo sądowe zawierające wezwanie dla wnioskodawcy do uzupełnienia złożonego uprzednio formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez : określenie zakresu żądania będącego przedmiotem wniosku oraz podpisanie wniosku przez osoby uprawnione. Jak bowiem wynikało z akt sprawy, wniosek skarżącego Stowarzyszenia [...] podpisany był podpisem elektronicznym przez jego Przewodniczącego P. B. Przedmiotowe pismo sądowe skierowane do strony zawierało pouczenie, iż wskazane braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Stosownie bowiem do art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy ( Dz. U. z 2003r. Nr 227 poz. 2245 ). Wniosek ten powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieni lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub rzecznikiem patentowym ( art. 252 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma sądowego przez przedstawiciela skarżącego P. B., wnioskodawca odebrał niniejsze pismo w dniu [...] r. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał doręczenie skarżącemu pisma sądowego wzywającego do uzupełnienia braków wniosku o udzielenie prawa pomocy za skutecznie dokonane z tą datą.

W odpowiedzi na powyższe, skarżący, działając przez swego Przewodniczącego P. B., w dniu [...] r. odpowiedział Sądowi, iż przesyła w załączeniu bezpiecznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pismo z załączonym elektronicznym podpisem "[...]". Ponadto nie wskazał, jaki jest zakres żądania jego wniosku o przyznanie prawa pomocy, do czego również był wzywany.

Pismo sądowe wysłane do skarżącego w dniu [...] r. zawierało pouczenie, iż w przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania - wniosek o przyznanie prawa pomocy będzie pozostawiony bez rozpoznania ( podstawa prawna - art. 255 oraz art. 257 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).

Jak wynika z akt sprawy, przedstawiciel skarżącego nadesłał co prawda w wyznaczonym terminie pismo odpowiadające na powyższe wezwanie sądu do uzupełnienia formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, jednakże uzupełnienie to jest niewystarczające. Po pierwsze przedstawiciel skarżącego nie wskazał, jaki jest zakres swego żądania o udzielenie prawa pomocy, do czego był wezwany przez sąd. Ponadto wnioskodawca nie podpisał osobiście formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, przesyłając jedynie swój podpis – jak oświadczył - w formie elektronicznej kwalifikowanej. A zatem - pomimo wyraźnego i jednoznacznego wezwania sądu do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podpisanie go przez osoby uprawnione - Stowarzyszenie zarządzenia nie wykonało. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – każde pismo strony powinno zawierać m. innymi jej podpis albo podpis jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zarówno złożony w dniu [...] r. formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak też i pismo uzupełniające ten formularz z dnia [...] r. warunku tego nie spełniało, bowiem podpis elektroniczny nie jest podpisem, o którym mowa w powołanym art. 46 § 1 pkt 4 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeśli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Przepis ten odsyła do ustaw szczególnych, które dopuszczają posługiwanie się tymże podpisem w określonych sytuacjach, gdyż w polskim prawie nie ma żadnego przepisu, który zrównałby podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. Takimi szczególnymi ustawami są m. innymi Kodeks cywilny czy Kodeks Postępowania administracyjnego. W ustawie zaś - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma odpowiednika wskazanych wyżej ustaw, a pojęcie "podpis elektroniczny" w ogóle się nie pojawia. Jedyny wyjątek wprowadza art. 46 § 4 cyt. ustawy, który stanowi, iż za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Również przepisy art. 1 pkt 6 oraz art. 2 ust 3 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64 poz. 565 ) stanowią, iż określa się zasady wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, a przepisów tej ustawy nie stosuje się do sądów administracyjnych.

Doktryna i orzecznictwo także podzielają pogląd o niedopuszczalności posługiwania się podpisem elektronicznym przed sądami administracyjnymi

( post. WSA w Krakowie II SAB/Kr 24/07 , post. WSA w Warszawie IV SO/Wa 58/07 ).

Skoro zatem nie jest dopuszczalne posługiwanie się podpisem elektronicznym przed sądami administracyjnymi, należało uznać, iż zarówno złożony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak również pismo go uzupełniające jest dotknięte brakiem formalnym w postaci braku podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji Stowarzyszenia, które złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Reasumując, ponieważ skarżące Stowarzyszenie, mimo wezwania do uzupełnienia braków formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, w zakreślonym terminie braków tych nie uzupełniło – wniosek strony skarżącej, zgodnie z art. 257 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozostawiono bez rozpoznania.

W myśl art. 257 cyt. ustawy – wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu bądź którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ponieważ przedmiotowy wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy nie spełnia formalnych wymogów przewidzianych dla wniosków o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w art. 252 i art. 257 cyt. ustawy, a skarżący ani jego przedstawiciel nie uzupełnił, mimo wezwania sądu, braków formalnych tegoż wniosku, stąd Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ) w związku z art.46, art. 243 § 1, art. 252 § 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.Powered by SoftProdukt