drukuj    zapisz    Powrót do listy

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów, , Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Odrzucono skargę, III SA/Gd 795/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-02-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 795/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-02-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Anna Orłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Dnia 20 lutego 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia 27 września 2005 roku Nr [...] w przedmiocie nieprzyjęcia na I rok studiów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarga M. B. z dnia 25 października 2005 roku na wskazaną wyżej decyzję Rektora Uniwersytet [...] przekazana została do Sądu wraz

z odpowiedzią na skargę w dniu 8 grudnia 2005 roku.

Z odpowiedzi na skargę wynika, że skarżący został przyjęty na I rok studiów dziennych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Ponieważ skarżący nie udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu, czy podtrzymuje skargę, w dniu 13 stycznia 2006 roku M. B. wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 złotych z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 17 stycznia 2006r I dowód: potwierdzenie odbioru pisma w aktach/. Strona skarżąca wpisu nie uiściła, wobec czego Sąd na podstawie art.220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi I Dz.U. Nr 153, poz 1270/ - odrzucił skargę.Powered by SoftProdukt