drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Go 862/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 862/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2007-10-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Joanna Wierchowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wierchowicz po rozpoznaniu w dniu 12 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego postanawia 1.odrzucić skargę 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 100 zł

Uzasadnienie

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 24 sierpnia 2007r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej adwokata [...] do usunięcia braków formalnych skargi przez przedłożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej oraz nadesłania odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 3 września 2007r. Termin do uzupełnienia braku skargi upłynął bezskutecznie z dniem 10 września 2007r.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Zgodnie zaś z treścią art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu i takie osoby są umocowane do udzielania pełnomocnictw procesowych. Wykazanie umocowania tych właśnie osób, a także osób, którym udzieliły one pełnomocnictwa warunkuje przyjęcie, iż skarga została złożona przez osobę uprawnioną do działania w imieniu skarżącej. Natomiast nie wykazanie tego umocowania stanowi brak formalny skargi, który strona jest zobowiązana usunąć w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Dokumenty te nie zostały do złożonej skargi dołączone i mimo wezwania pełnomocnik skarżącej spółki dokumentów tych ich nie przedłożył.

W myśl art. 58 §1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z tego też względu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt