drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2007-10-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Pirogowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 394/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06
I OZ 378/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i 2 pkt 7 i art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

A. Z. wnioskiem z dnia 22 stycznia 2008 r. uzupełnionym wnioskiem z dnia 25 lutego 2008 r. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, wskazując na zamiar wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1648/07 oddalającego jej skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dokumentów sprawy wynika, że A. Z. jest osobą schorowaną, samotnie wychowującą małoletnią córkę. Z uwagi na konflikt z mężem (postępowanie rozwodowe w toku) zmuszona była wraz z córką do opuszczenia swojego domu i zamieszkania u matki, która obecnie ją utrzymuje, gdyż skarżąca nie osiąga żadnych dochodów. Mąż wnioskodawczyni, mimo zasądzonych na rzecz córki alimentów nie łoży na jej utrzymanie. Zgodnie z oświadczeniem, wnioskodawczyni nie posiada środków pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych, nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosowanie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2).

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny co do sytuacji materialnej oraz rodzinnej wnioskodawczyni jak również mając na względzie ustawowy wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokat lub radcę prawnego, stwierdzić należy, że skarżąca znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Nie ulega wątpliwości, że brak stałych dochodów, choroba skarżącej oraz jej wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna spowodowana konfliktem małżeńskim wskazują jednoznacznie na to, że nie jest ona w stanie obecnie samodzielnie ponieść kosztów ustanowienia w sprawie adwokata z wyboru bez ryzyka uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i córki.

Oznacza to, że spełniona została, określona w art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, przesłanka przyznania skarżącej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt