drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 517/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 517/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-21  
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 217/09 - Wyrok NSA z 2010-01-26
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2008r. po rozpoznaniu wniosku Z. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki przyłącza wodociągowego postanawia: przyznać Z. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 8 maja 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy Z. B. , w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący w uzasadnieniu wniosku wskazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla swojego utrzymania.

W niniejszej sprawie, zważono co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania ( pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem

o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ww. ustawy.)

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasadny odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 ww. ustawy. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu uznano, iż wnioskodawca wykazał w nim, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z zasiłku stałego otrzymywanego z Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 444,00 złotych miesięcznie. Wnioskodawca podał, że jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Skarżący wyjaśnił, że ze względu na stan zdrowia nie prowadzi gospodarstwa rolnego, nie podejmuje żadnych prac i nie uzyskuje żadnych dochodów z wynajmu lokalu i mieszkania oraz nie wydzierżawia nieruchomości rolnej.

Wnioskodawca oświadczył również, że nie uzyskuje pomocy ze strony rodziny i innych osób oraz nie ponosi opłat z tytułu używania mieszkania. Wskazał, że mieszkanie jest zadłużone na kwotę 16.097,45 złotych.

Skarżący zakreślił w formularzu, że posiada mieszkanie o pow. 32,4 m², nieruchomość rolną o pow. 5,42 ha oraz inne nieruchomości las 0,24 ha, nieużytki 0,01 ha.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokość wpisu sądowego w sprawie, który wynosi 500,00 złotych uznano, że w opisywanej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W świetle podanych wyżej danych oceniono, że sytuacja finansowa wnioskodawcy, nie pozwala mu na ponoszenie kosztów sądowych w sprawie bez uszczerbku w koniecznym dla siebie utrzymaniu.

Z powyższych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt