drukuj    zapisz    Powrót do listy

6219 Inne o symbolu podstawowym 621, Koszty sądowe, Minister Obrony Narodowej,  , II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OZ 424/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego B. T. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu M. H. w sprawie ze skargi M. H. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny postanawia - przyznać radcy prawnemu B. T. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 144,20 zł (sto czterdzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) oraz kwotę 31,72 (trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu -

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1409/07 odrzucił skargę M. H. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny. Następnie, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2008 r. Sąd ten odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. M. H. – uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego złożył zażalenie na niniejsze postanowienie.

W dniu 19 marca 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zwolnił M. H. od kosztów sądowych oraz ustanowił radcę prawnego. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. pełnomocnikiem M. H. wyznaczyła radcę prawnego B. T. z Kancelarii [...] w W.

Wyznaczony radca prawny złożył do akt pełnomocnictwo oraz pełnomocnictwo substytucyjne. Pełnomocnik substytucyjny w dniu 21 kwietnia 2008 r. dokonał przeglądu akt sprawy oraz wniósł o wydanie kserokopii wybranych kart.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt I OZ 424/08 oddalił zażalenie M. H. na postanowienie Sądu I instancji

z dnia 7 stycznia 2008 r. o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Pismem z dnia 4 lipca 2008 r. radca prawny B. T. wniósł

o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne w sprawie II SA/Wa 1409/07

w wysokości 150% stawki minimalnej oraz zwrot poniesionych wydatków (opłata skarbowa 17 zł oraz koszty korespondencji 7,20 zł). Wskazał na dokonanie przeglądu akt sprawy i orzecznictwa oraz analizy zasadności postępowania, w którym uczestnikiem był M. H.. Podał, że sporządził liczącą 8 stron opinię prawną, którą przesłał mocodawcy wraz z postanowieniem NSA. Oświadczył, że nie otrzymał wynagrodzenia ani zwrotu poniesionych wydatków.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie pomoc prawna z urzędu udzielona została przez radcę prawnego na etapie postępowania zażaleniowego. Pełnomocnik ustanowiony został po wniesieniu przez uczestnika postępowania zażalenia na postanowienie Sądu I instancji a przed rozpoznaniem tego środka odwoławczego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Pomoc prawna sprowadzała się do zapoznania się z aktami sprawy oraz dokonania jej analizy i sporządzenia opinii.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radców prawnych uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego – 240 zł. Jednocześnie, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d w drugiej instancji: w postępowaniu zażaleniowym stawka minimalna wynosi 120 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz czynności dokonane przez w postępowaniu zażaleniowym, wyznaczony radca prawny powinien otrzymać wynagrodzenie według stawki określonej w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d powołanego wyżej rozporządzenia (120 zł) z uwzględnieniem niezbędnych i udokumentowanych wydatków (24,20 zł), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania.

Z tego względu, na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak

w postanowieniu.Powered by SoftProdukt