drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Inne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Uchylono postanowienie Sądu, II SA/Wa 211/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 211/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 757/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07
I OZ 758/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 195 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 211/08 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 211/08 w sprawie ze skargi W. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 211/08-

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Skarżący, w terminie przewidzianym w art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 141, poz. 1270 ze zm.), wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku (k-26). Odpis sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 25 kwietnia 2008 r. (k-35).

Wnioskiem z dnia 6 maja 2008 r. W. J. zwrócił się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Postanowieniem z dnia 13 maja 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustanowił dla W. J. adwokata (k-41), a Okręgowa Rada Adwokacka w W. w dniu 28 maja 2008 r. wyznaczyła A. Z. pełnomocnikiem z urzędu (k-50).

W dniu 17 czerwca 2008 r. ustanowiony pełnomocnik z urzędu złożył do akt sądowych pełnomocnictwo W. J. (k-54), a w dniu 1 lipca 2008 r. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 211/08. W treści skargi pełnomocnik skarżącego wniósł o rozpoznanie skargi kasacyjnej pomimo upływu terminu do jej wniesienia, z uwagi na wyznaczenie pełnomocnikiem z urzędu po doręczeniu skarżącemu nieprawomocnego wyroku (k-55).

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z uwagi na złożenie wniosku o przywrócenie terminu po terminie (k-59).

Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącego złożył zażalenie (k-70). W uzasadnieniu zarzucił, iż Sąd błędnie potraktował wniosek pełnomocnika o rozpoznanie skargi kasacyjnej pomimo wniesienia jej po terminie jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, bowiem – zdaniem wnoszącego zażalenie – skarga kasacyjna nie została złożona po terminie. W związku z powyższym wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ewentualnie zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i rozpoznanie złożonej skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ppsa, jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Sąd stwierdził, iż w niniejszej sprawie zaszła przesłanka opisana we wspomnianym przepisie.

Skoro pełnomocnik skarżącego w złożonym zażaleniu podniósł, iż nie składał wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, bowiem ta została wniesiona w terminie to należy uznać, iż zażalenie jest oczywiście uzasadnione. Nie można bowiem rozpoznać wniosku, który nie został złożony.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 195 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt