drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Bk 192/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 192/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Wojciech Stachurski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.58 par.1 pkt 3 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku leśnego na 2008 rok p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pani E. W. wywiodła do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z [...] marca 2008 r., w sprawie wymiaru podatku leśnego na 2008 r.

Zarządzeniem z 23 maja 2008 r., skarżąca została wezwana przez Sąd do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, przez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wezwanie Sądu z 28 maja 2008 r. zostało doręczone skarżącej w dniu

30 maja 2008 r. Wyznaczony przez Sąd 7- dniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi, w myśl postanowień art. 82 i art. 83 ( 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), upłynął zatem w dniu 6 czerwca 2008 r. W terminie tym strona nie uzupełniła postulowanych braków formalnych. Sąd zauważa przy tym, że skarżąca przedłożyła Sądowi pismo z 1 lipca 2008 r. zatytułowane "Wyjaśnienia na odpowiedź". Pismo to stanowi polemikę z rozstrzygnięciami organów, nie czyniąc zadość wezwaniu Sądu z 28 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 przywołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono

w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W tej sytuacji Sąd, stosując przepisy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt