drukuj    zapisz    Powrót do listy

6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej, Odrzucenie skargi, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono skargę, II SA/Kr 12/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 12/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Piotr Głowacki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygn. akt II SA/Kr 12 /08 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia : W.S.A. Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] Nr : [...] w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego ; postanawia : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Sygn. akt II SA Kr 12 /08

Uzasadnienie

Postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zostało wszczęte na skutek wniesionej przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w imieniu Z. P. Stosownie do zarządzenia z dnia [...] stycznia 2008 roku przedstawiciel Stowarzyszenia został wezwany do złożenia w terminie do 7 dni dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej. - w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to pozostało bez odzewu

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny biorąc za podstawę art. 58 § 1 p. ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z póżn. zm ) orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt