drukuj    zapisz    Powrót do listy

6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Prawo pomocy, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Lu 248/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 248/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 925/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Strona skarżąca K. W. pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. wniosła

o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Strona skarżąca wezwana do nadesłania wypełnionego i podpisanego urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF złożyła w zakreślonym terminie wypełniony

i podpisany urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF żądając przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych

i ustanowienie adwokata.

Analiza oświadczenia strony skarżącej złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wykazała, że oświadczenie to wymaga uzupełnienia poprzez nadesłanie dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń. Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń nadesłała żądane od niej dokumenty źródłowe.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonych w zwrotach szacunkowych stanów faktycznych. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

W rozpoznawanej sprawie jej koszty postępowania sprowadzają się do kosztu ustanowienia adwokata oraz kosztów sądowych, za wyłączeniem uiszczonego już przez stronę skarżącą wpisu sądowego od wniesionej skargi. Obecne koszty sądowe każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 3 w związku z §2 ust. 5, § 2 ust. 1 pkt 7, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192). Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego w sprawie niniejszej dla reprezentowania strony skarżącej wynosi 240 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – 292,80 złotych brutto (§2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczenia strony skarżącej oraz przedłożonych przez nią dokumentów źródłowych wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z dwoma dorosłymi synami w tym jednym inwalidą niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni [...] m2. Na dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej składa się otrzymywana przez nią emerytury w kwocie [...] złotych, dochód z dzierżawionego przez stronę skarżącą gospodarstwa rolnego o powierzchni [...] ha fizycznych – [...] ha przeliczeniowych wynoszący rocznie [...] złotych a miesięcznie [...] złotych, dochód uzyskiwany z uprawy należącego do syna strony skarżącej – S. W. gospodarstwa rolnego o powierzchni [...] ha fizycznych – [...] ha przeliczeniowych wynoszący rocznie [...] złotych a miesięcznie [...] złotych, otrzymane przez stronę skarżącą w bieżącym roku dopłaty bezpośrednie do gospodarstwa rolnego w kwocie [...] złotych, co daje miesięcznie kwotę dochodu w wysokości [...] złotych oraz renta inwalidzka syna strony skarżącej S. w kwocie [...] złotych brutto – [...] złotych netto. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych brutto. Strona skarżąca wykazała, że na stałe miesięczne koszty utrzymania jej gospodarstwa domowego składają się wydatki na alimenty w kwocie [...] złotych do płacenia, których zobowiązany jest syn strony skarżącej S. i wydatki na energię elektryczną i usługi przesyłowe, które w oparciu o fakturę VAT nr [...] i fakturę VAT nr [...] w jedenastomiesięcznym okresie rozliczeniowym to jest od dnia 11 lipca 2007 r. do dnia 12 maja 2008 r. wyniosły [...] złotych, co daje średnio miesięcznie w tymże okresie rozliczeniowym kwotę wydatków za energię elektryczną i usługi przesyłowe w wysokości [...] złotych. Wykazane przez stronę skarżącą stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą więc łącznie [...] złotych.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca nie wykazała, że nie jest

w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania bądź, aby poniesienie pełnych kosztów tegoż postępowania zagrażało jej i pozostającym z nią we wspólnym gospodarstwie domowym jej synom uszczerbkiem w koniecznych im kosztach utrzymania.

Strona skarżąca osiąga stałe dochody z tytułu emerytury i uprawy gospodarstwa rolnego oraz dopłat bezpośrednich do gospodarstwa rolnego, które łącznie miesięcznie wynoszą [...] złotych. Porównanie tej kwoty do wysokości kwot poszczególnych kosztów sądowych wymaganych na obecnym etapie niniejszego postępowania oraz kosztu ustanowienia adwokata w ocenie referendarza sądowego dowodzi, że strona skarżąca ma możliwość poniesienia wszelkich kosztów niniejszego postępowania. Ocenę tą uzasadnia również to, że brak jest podstaw do obdarzenia wiarą oświadczenia strony skarżącej, iż faktycznie to ona opłaca alimenty za syna S. Jak wynika, bowiem z nadesłanych przez stronę skarżącą dokumentów źródłowych syn strony skarżącej S. osiąga dochody, które realnie umożliwiają mu płacenie alimentów. Tym samym na stronie skarżącej z wykazanych przez nią kosztów utrzymania koniecznego ciążą jedynie koszty energii elektrycznej, co tym bardziej uzasadnia twierdzenie, że strona skarżąca jest w stanie ponieść wszelkie koszty niniejszego postępowania.

Porównanie kwoty dochodu strony skarżącej pomniejszonego o wysokość średnich miesięcznych wydatków na energię elektryczną do wysokości kwot poszczególnych kosztów sądowych wymaganych na obecnym etapie niniejszego postępowania oraz kosztu ustanowienia adwokata w ocenie referendarza sądowego dowodzi, że strona skarżąca ma możliwość poniesienia tak wymaganych na obecnym etapie kosztów sądowych jak i wynagrodzenia adwokata bez narażania siebie na uszczerbek utrzymania koniecznego. Porównanie zaś ogólnej kwoty wysokość miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego strony skarżącej, przy uwzględnieniu wszystkich wykazanych przez stronę skarżącą kosztów utrzymania oraz tego, iż kwota tego dochodu służy utrzymaniu trojga osób wskazuje, że poniesienie pełnych kosztów niniejszego postępowania nie zagraża uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego stronie skarżącej jak i osobom pozostającym z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Tym samym, więc brak jest podstaw – w ocenie referendarza sądowego – do przyjęcia, że strona skarżąca wykazała, iż poniesienie pełnych kosztów niniejszego postępowania zagraża jej uszczerbkiem utrzymania koniecznego.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt