drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Wyłączenie sędziego, Dyrektor Izby Celnej, Wyłączono sędziego, I FSK 292/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 292/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Adam Bącal /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Niezgódka - Medek
Juliusz Antosik
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
I SA/Wr 299/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Wyłączono sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 19, art. 22 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Adam Bącal (spr.) Sędziowie NSA: Małgorzata Niezgódka – Medek Juliusz Antosik Protokolant: Karol Olton po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku sędziego Artura Mudreckiego o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie ze skargi kasacyjnej B. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2006 r., sygn. akt I SA/Wr 299/06 w sprawie ze skargi B. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 27 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji określających wymiar podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tytoniu postanawia: wyłączyć sędziego Artura Mudreckiego.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej NSA z dnia 17 kwietnia 2008 r. sędzia Artur Mudrecki został wyznaczony do składu orzekającego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I FSK 292/07 w sprawie ze skargi kasacyjnej B. W.

Sędzia Artur Mudrecki złożył wniosek o wyłącznie go ze składu orzekającego w niniejszej sprawie z uwagi na znajomość z pełnomocnikiem wnoszącego skargę kasacyjną, doradcą podatkowym Z. F. i jego żoną, I. F., aktualnie Prezesem Sadu Rejonowego w B., a poprzednio praktykantką i aplikantką sędziego Artura Mudreckiego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 19 oraz art. 22 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wyłączyć sędziego Artura Mudreckiego od orzekania w niniejszej sprawie.Powered by SoftProdukt