drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Inne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono skargę, IV SAB/Wa 122/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 122/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Wanda Zielińska-Baran /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 § 1, 54 § 1, 58 § 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1271 art. 98
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska - Baran po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżąca D. B. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z art. 54 § 1 P.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W sprawie nie ma przy tym zastosowania art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271, ze zm.), zobowiązujący Sąd do przekazania skargi organowi, którego bezczynności skarga ta dotyczy, ponieważ zobowiązanie to spoczywało na Sądzie w okresie jedynie dwóch lat od dnia 1 stycznia 2004 r.

Obowiązujące przepisy nie wprowadzają żadnej możliwości konwalidowania błędnego wniesienia skargi, a tym samym brak jest podstaw do jej przekazania przez sąd organowi, którego działanie lub bezczynność zostały zaskarżone. Ponadto jeżeli skarga została zaadresowana i skierowana do sądu, to wymaga procesowego załatwienia przez sąd. Do zakresu jego działania nie należy przekazywanie skargi pismem innemu podmiotowi (por. postanowienie NSA z dnia 14 czerwca 2007 r. sygn. akt II GSK 213/07, niepubl.). Taka możliwość nie wynika bowiem z przepisów ani rangi ustawowej ani z przepisów wykonawczych.

Zatem wniesienie skargi bezpośrednio do Sądu z pominięciem organu administracji publicznej po dniu 1 stycznia 2006 r. jest bezskuteczne procesowo. Wadliwe wniesienie skargi sprawia bowiem, że skarga nie może być rozpoznana merytorycznie.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca wniosła skargę w dniu 14 sierpnia 2008 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), wyraźnie jako adresata wskazując Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z podaniem ulicy i kodu pocztowego, mimo iż, jak wcześniej wyjaśniono, obowiązana była skierować skargę do Sądu za pośrednictwem organu administracji publicznej - w tym przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. orzekł jak sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt