drukuj    zapisz    Powrót do listy

6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), Przywrócenie terminu, Rada Gminy, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, I SA/Po 151/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 151/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-11-16  
Data wpływu
2007-01-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Roman Wiatrowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par 2; art. 52 par 3; art. 52 par 4, art. 3 par 2 pkt 4; art. 3 par 2 pkt 4a, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 35 par 3; art. 36
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 1990 nr 16 poz 95 art. 101
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący: asesor WSA Roman Wiatrowski Po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. O. na uchwałę Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [....]r. Nr [...] w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi /-/ R. Wiatrowski

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od uchwały Rady Gminy w K. z dnia [...]r. Nr [..].

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że w dniu [...]r. Rada Gminy w K. podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy K. dla przedszkoli niepublicznych. Pismem z dnia [...]. skarżąca powołując się na treść art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. dalej powoływanej jako ustawa o samorządzie gminnym ) wezwała Radę Gminy K. do "usunięcia naruszenia interesu prawnego, polegającego na tym, że §6 i §4 przedmiotowej uchwały naruszają art. 90 ust.2b i art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty."

W dniu [...] Rada Gminy K. podjęła uchwałę Nr [...], w której uznała za bezzasadne ww. wezwanie skarżącej z dnia [...]r. Odpowiedź na wezwanie wraz z treścią uchwały i jej uzasadnieniem zostały skarżącej doręczone w dniu [...]. Natomiast skarga została wniesiona w dniu [...] r.

Natomiast z pisma Rady Gminy K. z dnia [...]. oraz załączonych do tego pisma załączników wynika, że o podjęciu uchwały z dnia [...]r. skarżąca została poinformowana pismem z dnia [...]., które skarżącej doręczono w dniu [...]r.

Ze złożonego w placówce pocztowej w dniu [...]. -pisma radcy prawnej S. S. I. ( pełnomocnika skarżącej) z dnia [...]. oraz załączników do tego pisma wynika, że skarżąca przed otrzymaniem w dniu [...]. uchwały Rady Gminy K. z dnia [...]r., w której zajęto stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Rada Gminy K. dwukrotnie informowała skarżącą, o terminie udzielenia odpowiedzi na jej wezwanie. W szczególności z pisma Rady Gminy K. z dnia [...], załączonego do pisma pełnomocnika skarżącej, wynika, że stanowisko takie zostanie zajęte na posiedzeniu Rady w dniu [...]. Inny załączony przez pełnomocnika dokument to pismo Rady Gminy K. z dnia [...]. , z którego wynika, że wezwanie do usunięcia naruszenia, zostało przedstawione radnym na sesji w dniu [...]. i że "Rada Gminy w K. zdecydowała że zajmie stanowisko w powyższej sprawie na następnej sesji, po szczególnej analizie zarzutów zawartych w wezwaniu- na posiedzeniach komisji."

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Art.53§2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn zm.; dalej Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Art. 52 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi natomiast, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym- każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W dniu 02.04.2007r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o sygn. II OPS 2/07 o następującej treści:

1. Przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma zastosowanie do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

2. Skarga na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest wniesiona po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, także wówczas, gdy skargę wniesiono w terminie 60 dni od dnia wezwania przed upływem terminu załatwienia wezwania (art. 35 § 3 K.p.a. w związku z art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), jeżeli organ nie uwzględnił wezwania.

W uzasadnieniu uchwały podniesiono m.in., że "... w normalnym toku czynności podejmowanych przez skarżącego w celu wniesienia skargi do sądu na uchwałę lub zarządzenie organu gminy, po wniesieniu wezwania do usunięcia naruszenia, skarżący otrzymuje odpowiedź na wezwanie, a następnie, jeżeli w ocenie skarżącego wezwanie nie było skuteczne, wnosi skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie. Jeżeli natomiast organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, skarżący powinien wnieść skargę w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia. Oznacza to, że w przypadku doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie przed upływem 60 dni od dnia wniesienia wezwania zaczyna biec termin 30 dni na wniesienie skargi, obliczany od dnia doręczenia odpowiedzi organu, jeżeli skarżący nie wniósł już skargi".

Z powyższej uchwały wynika, że z wniesieniem skargi strona winna wstrzymywać się maksymalnie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli wcześniej nie otrzymała stanowiska organu stanowiącego odpowiedź na to wezwanie.

Niemniej nie pozostaje w sprzeczności z treścią niniejszej uchwały, że strona skarżąca, poinformowana o przedłużeniu terminu załatwienia jej sprawy, nie może ponosić ujemnych skutków zaniechania organu, który załatwia sprawę z uchybieniem terminu określonego w art. 35§ 3 K.p.a.

Art. 36 K.p.a. stanowi bowiem, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Otrzymując zawiadomienie o nowym terminie załatwienia jej sprawy strona ma prawo oczekiwać stanowiska organu, w nowym wyznaczony terminie. Działając w zaufaniu do organów administracji samorządowej strona nie ma podstaw z góry zakładać dalszej zwłoki organu, czy też niekorzystnego dla siebie stanowiska.

Wobec powyższego nie można uznać, że uchybiła terminowi do wniesienia skargi, strona która w okresie 60 dni od dnia wezwania organu do usunięcia naruszenia otrzymała, nie zawierające pouczenia o terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zawiadomienie o nowym terminie załatwienia jej sprawy, a następnie wniosła skargę w terminie trzydziestu dni licząc od dnia doręczenia jej stanowiska organu.

Natomiast jak w wynika z pisma Rady Gminy K. z dnia [...]. ( k.[...] akt sądowych) wezwanie skarżącej do usunięcia naruszenia prawa z dnia [...]. zostało doręczone organowi w dniu [...]. W okresie 60 dni liczonych od doręczenia organowi ww. wezwania skarżąca dwukrotnie (pismem z dnia [...]. i pismem z dnia [...].) została poinformowana o nowym terminie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Żadne z tych pism nie zawierało pouczenia w przedmiocie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W takim stanie faktycznym i wobec okoliczności doręczenia skarżącej stanowiska organu w dniu [...]. oraz wniesienia skargi w dniu [...]r.,uznać należy, że skarżąca wniosła skargę w terminie.

W sytuacji, kiedy skarga została wniesiona w terminie, wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia uznać należy za niedopuszczalny.

Na podstawie art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w postanowieniu.

/-/ R. WiatrowskiPowered by SoftProdukt