drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Administracyjne postępowanie, Wojewoda, Oddalono zażalenie, I OZ 605/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 605/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-24
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I SA/Wa 454/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-27
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220, art. 239 pkt 1, art. 184 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. L. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2008 r. , sygn. akt I SA/Wa 454/08 wzywające do uiszczenia wpisu sadowego w wysokości 100 zł. w sprawie ze skargi L. L. na postanowienia Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 454/08 wezwał L. L. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. od skargi na postanowienie Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego) L. L. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie, wnosząc o " jego zmianę, uchylenie i zwolnienie od wpisu". W uzasadnieniu zażalenia podniósł on szereg zarzutów niezwiązanych wprost z treścią zaskarżonego zarządzenia a dotyczących przede wszystkim zaginięcia odpisów skargi. W zażaleniu zawarł również wniosek o przyznanie mu prawa pomocy.

Wniosek L. L. o przyznanie prawa pomocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania postanowieniem z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 454/08. Zażalenie strony na powyższe postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2008r sygn. akt I OZ 604/08.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. – dalej powoływana jako ustawa P.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W świetle art. 220 § 3 ustawy P.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek opłacenia kosztów wpisu sądowego spoczywa na osobie wnoszącej pismo, a więc w niniejszej sprawie na skarżącym. Wniesiona skarga przez L. L. na postanowienie Wojewody M. jest pismem wszczynającym postępowanie sądowoadministracyjne i podlega obowiązkowi wpisu w wysokości 100 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Skarga nie została bowiem wniesiona w jednej z kategorii spraw wymienionych w art. 239 pkt 1 ustawa P.p.s.a., a skarżącemu nie przyznano prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Nie zostały zatem spełnione ani podmiotowe ani przedmiotowe przesłanki zwolnienia L. L. od wpisu sądowego.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184

w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt