drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono wniosek o zwolnienie od wpisu, I SA/Po 847/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 847/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2007-04-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FZ 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-14
II FZ 565/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12
II FZ 149/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.199,art.245par.3,art.246par.2pkt2wzw.zart.258par.1ipar.2pkt7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

POSTANOWIENIE Dnia 28 sierpnia 2008r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A sp. z o.o. w D o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005r. postanawia: oddalić wniosek. I-N. Mielcarek

Uzasadnienie

Wpis od skargi kasacyjnej wynosi [...].

Z akt sprawy wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia [...], sygn. akt [...] oddalił skargę A sp. z o.o. w D na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Wobec tego skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego J T, pismem z dnia [...] wniosła skargę kasacyjną od w.w wyroku oraz złożyła sporządzony w dniu [...] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazała, że nie ma wolnych środków. Skarżąca podała, że wysokość kapitału zakładowego wynosi [...], wartość środków trwałych [...], strata za ostatni rok obrotowy według bilansu [...], stan rachunków bankowych prowadzonych w [...] na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosi [...].

Na wezwanie z dnia [...] skarżąca A sp. z o.o. w D w odpowiedzi z dnia [...] przedłożyła deklaracje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za [...], kserokopie bilansów za [...], rachunek zysków i strat, kserokopie rachunków bankowych oraz zestawienie składników majątkowych - środków trwałych. Ponadto skarżąca oświadczyła, że stałe koszty związane z utrzymaniem firmy kształtują się na poziomie [...]. Firma na dzień [...] zatrudnia [...] osób.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Zatem obowiązującą zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, że strony ponoszą koszty tego postępowania, w tym również uiszczają wpis od skargi. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek - możliwość przydzielenia skarżącemu prawa pomocy. Przepis art. 245 § 3 w/w ustawy stanowi, iż prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym -gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Określenie "gdy wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego co zostanie udowodnione przez stronę.

Z przedstawionej sytuacji finansowej skarżącej spółki nie wynika, aby spełniała ona warunki do zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej. Twierdzenia o braku jakichkolwiek możliwości finansowych spółki do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej nie można uznać za zgodne z prawdą, biorąc pod uwagę chociażby wielkość ponoszonych kosztów uzyskania przychodu, które za [...] wyniosły [...] zł, za [..] [...] zł. Ponadto należy zauważyć, że skarżąca zarówno w [...] jak i w [...] odnotowała dochód, który zgodnie z deklaracją za [...] wynosił [...] zł, zaś w [...] [...]. Ponadto należy zauważyć, że skarżąca nadal prowadzi działalność gospodarczą, przy czym koszty związane z miesięcznym utrzymaniem firmy wynoszą około [...], a zatem trudno jest uznać, że spółka nie jest w stanie ponieść wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości [...]. Skarżąca - jako profesjonalny przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą i należycie dbający o swoje interesy - powinna uwzględniać w procedurze planowania wydatków ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych czy sądowoadministracyjnych i w związku z tym czynić konieczne oszczędności na ten cel, a nie liczyć na kredytowanie w tym zakresie z funduszy Skarbu Państwa. Ponadto należy zauważyć, że skarżąca poza dochodem posiada również majątek o wartości [...], na który składają się m.in. stebnówki, guzikarki, dziurkarki, owerloki, noże pionowe, serwer telekomunikacyjny, bramka, urządzenie czyszcząco-filtrujące i samochód ciężarowy, który również może być źródłem finansowania wpisu od skargi kasacyjnej. Również na rachunkach bankowych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy spółka posiadała środki pieniężne w wysokości [...] zł oraz [...] zł. Ponadto skarżąca w swoim wniosku całkowicie pominęła okoliczność swojej wiarygodności pożyczkowej, czy kredytowej, która to pozwoliła jej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla swojego pełnomocnika - radcy prawnego J T, domagając się finansowania w znacznej części ze środków Skarbu Państwa należności publicznoprawnych, do jakich należą koszty sądowe, w tym wpis od skargi kasacyjnej. Godzi się bowiem zauważyć, że do kosztów postępowania sądowego należą zarówno koszty sądowe, o zwolnienie od których ubiega się, jak również inne wydatki, w tym wynagrodzenie radcy prawnego, któremu pismem z dnia [...] udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zabezpieczając wydatki na koszty postępowania skarżąca powinna była w równym stopniu zadbać o możliwość pokrycia wszystkich ich składników, w tym przede wszystkim o charakterze publicznoprawnym.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 i art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

/-/ V.MielcarekPowered by SoftProdukt