drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 961/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 961/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. oraz J. T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej postanawia: odrzucić skargę A. T. oraz J. T.

Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) A. T. oraz J. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że ww. decyzja została doręczona skarżącym w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącym rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie, ostatni dzień terminu do wniesienia skargi - liczony od dnia doręczenia skarżącym kwestionowanej decyzji, tj. od dnia 16 kwietnia 2008 r. - przypadł na dzień 16 maja 2008 r., zatem skarga A. T. oraz J. T. nadana w urzędzie pocztowym w dniu 17 maja 2008 r. została wniesiona po upływie ustawowego terminu.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt