drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, III SA/Wa 2178/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2178/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-03  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Kurasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 432/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.85, art.86 par. 1, art. 87 par. 1,2,3,4,5, art.88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący : asesor WSA Maciej Kurasz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 czerwca 2008 r. wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 listopada 2007r. ( data stempla pocztowego) W. M. (dalej określany jako "Skarżący") wniósł za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W. skargę na decyzję z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na pierwszej stronie skargi skarżący zamieścił nieskasowane znaki opłaty sądowej, opiewające na kwotę 100 zł.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie wydał na podstawie art. 220 § i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – powoływanej dalej jako p.p.s.a.) zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie Sąd poinformował skarżącego, że zgodnie z art.219 § 2 p.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu a ponadto sąd wskazał, że ustawa nie przewiduje możliwości uiszczania opłaty sądowej, w tym wpisu znakami opłaty sądowej.

Wyżej wymienione wezwanie zwrócono Sądowi 30 stycznia 2008r.

Jak wynika z adnotacji doręczyciela pocztowego zamieszczonej na kopercie, w której znajduje się wezwanie, adresatowi nie doręczono przesyłki z powodu jego nieobecności w miejscu zamieszkania. Przesyłkę tę pozostawiono 10 stycznia 2008 r. w placówce pocztowej. Z adnotacji "awizo powtórne" wynika natomiast, że 18 stycznia 2008 r. doręczyciel pocztowy próbował ponownie doręczyć przesyłkę, po upływie terminu wyznaczonego do odebrania przesyłki Urząd Pocztowy zwrócił ją Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

W związku z powyższym Sąd uznał, że doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu dokonano skutecznie z dniem 25 stycznia 2008 r., a więc w dniu ostatniego dnia okresu powtórnego awizowania, liczonego od 18 stycznia 2008 r.

Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął swój bieg od 26 stycznia 2008 r. i upłyną, zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej "P.p.s.a." z dniem 1 lutego 2008 r.

Sąd stwierdza również, że do dnia 8 lutego 2008 r. Skarżący nie dopełnił wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiścił należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką sekretarza sądowego.

W związku z tym Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z 21 lutego 2008 r. odrzucił skargę strony, doręczając rozstrzygnięcie 10 marca 2008r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru ww. postanowienia.

Skarżący w piśmie z 8 kwietnia 2008r., złożonym osobiście w Sądzie wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, podnosząc, że w czasie awizowania przesyłki pomiędzy 10 a 16 stycznia 2008 r. w związku z chorobą przebywał wraz z żona poza miejscem zamieszkania. Jednocześnie skarżący wskazał, że przesyłka nie była prawidłowo awizowana przez pocztę. Skarżący dodał, że mieszka w domu jednorodzinnym i poczta doręcza mu przesyłki wkładając je do skrzynki, natomiast nigdy nie dostał awiza przesyłki sądowej wzywającej do uzupełnienia braków formalnych.

Skarżący wskazał, że co prawda nie dysponuje dowodem, że informacja poczty o awizowaniu przesyłki jest nieprawdziwa, jednak zwraca uwagę na niedociągnięcia w pracy pracowników poczty a głównie doręczycieli.

Skarżący do pisma dołączył zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący wniósł o częściowe zwolnienie od wpisu w wysokości przewyższającej kwotę 50 zł. Jednocześnie wskazał, że w kasie sądu uiścił kwotę 50 zł. Na marginesie Sąd wskazuje, że po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych do dnia 13 maja 2008 r. nie została uiszczona deklarowana przez skarżącego kwota 50 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 P.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie z art. 86 § 1 powołanej wyżej ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Ustawodawca w przepisach art. 87 § 1, 2, 3 i 4 P.p.s.a. ustanowił następujące warunki, którym powinien odpowiadać wniosek o przywrócenie terminu: 1) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno być wniesione do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, 2) w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, 3) w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, 4) wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, 5) równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W niniejszej sprawie nie został zachowany siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Termin siedmiodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. Zatem w niniejszej sprawie za początek siedmiodniowego terminu należało uznać datę doręczenia skarżącemu postanowienia o odrzuceniu skargi, a wiec dzień 10 marca 2008 r. Tym samym termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął skarżącym 17 marca 2008r. (poniedziałek).

Skarżący natomiast wnieśli o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu należnego od skargi dopiero 8 kwietnia 2008 r., a więc z dwudziestojednodniowym przekroczeniem terminu.

Zgodnie z art. 88 P.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 P.p.s.a., postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji.Powered by SoftProdukt