drukuj    zapisz    Powrót do listy

6198 Inspekcja pracy, Koszty sądowe, Inspektor Pracy, *Zarządzono zwrot wpisu, IV SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-11  
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Wanda Wiatkowska-Ilków /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6198 Inspekcja pracy
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Inspektor Pracy
Treść wyniku
*Zarządzono zwrot wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 239 pkt 1 lit. a, art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] E. W. Spółka z o.o. z siedzibą w B. P. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy postanawia zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście) zł.

Uzasadnienie

[...] E. W. Spółka z o.o. z siedzibą w B. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skarga niniejsza zakwalifikowana została przez Sąd, jako dotycząca spraw z zakresu stosunku pracy i stosunków służbowych, które zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwolnione są z kosztów sądowych.

Niemniej jednak, w dniu 29 maja 2008 r., od niniejszej skargi został uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozważana sprawa korzysta ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, bowiem w myśl art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ strona, wnosząca do sądu skargę w sprawie ze stosunku pracy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym, uiszczony przez skarżącego wpis od skargi należało uznać za nienależny.

Stosownie do przepisu art. 225 cytowanej ustawy opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami nienależnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 w związku z art. 239 pkt 1 lit. d Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt