drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Koszty sądowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwrócono uiszczoną opłatę kancelaryjną, II SA/Lu 268/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 268/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OSK 1511/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwrócono uiszczoną opłatę kancelaryjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 1, art. 225, art. 234 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy boiska piłkarskiego - w zakresie zwrotu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem p o s t a n a w i a: zwrócić z urzędu uczestnikowi postępowania Firmie "A" kwotę 100 (sto) złotych tytułem omyłkowo uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy boiska piłkarskiego, uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu na rzecz skarżącej kwotę 757 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 1 lipca 2008 r. do Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika uczestnika postępowania Firmy "A" o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku i doręczenie na jego adres wyroku wraz z uzasadnieniem. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w wysokości 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa", opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. W myśl zaś art. 234 § 3 ustawy nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

Uzasadnienie wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r. sporządzone zostało – stosownie do przepisu art. 141 § 1 ustawy – z urzędu, a więc opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem wniesiona przez uczestnika postępowania Firmę "A" podlega zwrotowi na podstawie powołanego przepisu art. 225 w zw. z art. 234 § 3 ustawy.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt