drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, I SA/Po 1125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-02-22  
Data wpływu
2007-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/
Gabriela Gorzan
Roman Wiatrowski. /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Jaśniewicz Sędziowie NSA Gabriela Gorzan as.sąd. WSA Roman Wiatrowski (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Urszula Kosowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2008 r. sprawy ze skargi A. w P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie [...], /-/ G.Gorzan /-/ M.Jaśniewicz /-/ R.Wiatrowski

Uzasadnienie

I SA/ Po 1125/07

Uzasadnienie

Przedmiotem postępowania w rozpoznawanej sprawie jest ocena legalności postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za [...]. Jednocześnie w sprawie o sygn. akt [...] Sądu toczy się postępowanie ze skargi A na postanowienie w/w Kolegium odmawiające przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...], o której wyżej mowa.

Rozstrzygnięcie Sądu w przedmiocie legalności stwierdzenia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania zależy od uprzedniego prawomocnego zakończenia sporu o zasadność przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania, bowiem gdyby termin przywrócono, bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie co do jego uchybienia. Dlatego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało w niniejszej sprawie orzec, jak w sentencji postanowienia.

/-/ R. Wiatrowski /-/ M. Jaśniewicz /-/ G. GorzanPowered by SoftProdukt