drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Inne, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Oddalono skargę, V SA/Wa 115/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 115/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Dopierała /przewodniczący sprawozdawca/
Joanna Zabłocka
Małgorzata Dałkowska-Szary
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151 p.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Danuta Dopierała (spr.), Sędzia NSA - Małgorzata Dałkowska-Szary, Sędzia WSA - Joanna Zabłocka, Protokolant - Urszula Chojnacka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2008r. sprawy ze skargi E.T. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oddala skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z 25 października 2007 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez E.T., jest decyzja Prezesa Agencji Rynku Rolnego z [...] września 2007 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B. z [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej sprzedaży bezpośredniej mleka i jego przetworów.

Skarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:

Wnioskiem z 14 grudnia 2006 r. E.T. zwrócił się do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B. o dokonanie konwersji indywidualnej ilości referencyjnej mleka i jego przetworów z dostaw na sprzedaż bezpośrednią. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, decyzją z [...] grudnia 2006 r., nr [...] ww. organ, powołując w podstawie prawnej art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U., Nr 93, poz. 897 ze zm.) zmienił [...] kg indywidualnej ilości referencyjnej z dostaw na sprzedaż bezpośrednią.

Następnie, pismem z [...] maja 2007 r. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B., działając na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst, jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2081 ze zm.), wezwał Zainteresowanego do nadesłania w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2007 r. informacji rocznej pod rygorem cofnięcia przyznanej indywidualnej ilości referencyjnej (art. 12 ust. 2 cyt. ustawy). Jednocześnie poinformował, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, za nieprzesłanie ww. informacji rocznej do dnia 14 maja wymierzana jest kara pieniężna za każdy dzień zwłoki.

Decyzją z [...] lipca 2007 r., nr [...] Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B., powołując w podstawie prawnej art. 12 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, cofnął przyznaną E.T. indywidualną ilość referencyjną sprzedaży bezpośredniej mleka w wysokości [...] kg.

Organ wskazał, iż zgodnie z art. 11 ust. 3 cyt. ustawy, dostawca bezpośredni jest

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

obowiązany do przekazania do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, w terminie do 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy. Zaznaczył, iż pomimo wezwania do przekazania ww. informacji w wyznaczonym terminie, Dostawca nie przedstawił stosownej informacji. Zaniechanie przez Stronę zastosowania się do ww. wezwania czyni uzasadnionym podjęte rozstrzygnięcie.

Pismem z 3 sierpnia 2007 r. E.T. wniósł do Prezesa Agencji Rynku Rolnego odwołanie od ww. decyzji z [...] lipca 2007 r. Wyjaśnił, że indywidualna ilość referencyjna sprzedaży bezpośredniej mleka ([...] kg), została mu przyznana na wniosek o konwersję indywidualnej ilości referencyjnej. Ilość ta jest niezbędna do prowadzenia przedsiębiorstwa agroturystycznego. Podniósł, że posiada stałych odbiorców na mleko i jego przetwory, produkty te są reklamowane na jarmarkach agroturystycznych. Zarzucił, iż ani w decyzji z [...] grudnia 2006 r., ani w broszurze o systemie kwot mlecznych nie zawarto informacji, od kiedy należy prowadzić rejestr sprzedaży mleka i jego przetworów. O tym, że rejestr należy prowadzić od początku roku kwotowego dowiedział się od znajomych i dlatego prowadzi rejestr od [...] kwietnia 2007 r.

Zaznaczył, iż wezwania do przesłania informacji rocznej nie odebrał osobiście, ponieważ przebywał w tym czasie za granicą. Pismo to odnalazł dopiero po otrzymaniu decyzji z [...] lipca 2007 r. o cofnięciu indywidualnej ilości referencyjnej sprzedaży bezpośredniej. Podkreślił, że utrata przyznanej ilości spowoduje znaczną stratę w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym i całym regionie.

Decyzją z dnia [...] września 2007 r., nr [...], Prezes Agencji Rynku Rolnego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B. z [...] lipca 2007 r. w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej sprzedaży bezpośredniej.

Organ odwoławczy wskazał, iż stosownie do treści art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału Agencji, w terminie przed 15 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy o ilości: 1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie, 2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, 3) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do

2

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

bezpośredniego spożycia. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 ww. ustawy, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, wzywa dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną, jeżeli dostawca bezpośredni, mimo wezwania, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

W ocenie organu argumentacja podnoszona przez Stronę w odwołaniu nie zasługuje na uwzględnienie i nie może stanowić podstawy do zmiany rozstrzygnięcia. Dostawca, jako uczestnik systemu kwotowania produkcji mleka, obowiązany jest znać przepisy prawa określające zasady funkcjonowania ww. mechanizmu, w tym wszystkie prawa i obowiązki jego uczestników. Organ podkreślił, iż fakt zatwierdzenia przez Dyrektora OT ARR w B. wniosku Strony o konwersję IIR z dostaw na sprzedaż bezpośrednią poprzez wydanie decyzji z [...] grudnia 2006 r. nie zwalnia jej z obowiązku przekazania informacji rocznej. Stwierdził również, iż wezwanie do przekazania informacji rocznej zostało prawidłowo doręczone w trybie art. 43 k.p.a., a okoliczność przebywania Strony poza granicami kraju nie ma znaczenia dla podjętego rozstrzygnięcia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2007 r. E.T. zakwestionował stanowisko organu wskazując, iż nie mógł przesłać rocznej informacji dotyczącej produkcji mleka ze względu na brak danych niezbędnych do jej udzielenia. Podniósł, iż wielkość danych rocznych obliczana jest na podstawie miesięcznych rejestrów, których nie prowadził, ponieważ indywidualną ilość referencyjną otrzymał dopiero 14 grudnia 2006 r., a mleko produkował latem 2006 r. Zaznaczył, iż spełnia jedynie te obowiązki, o których Agencja uprzednio go poinformuje, zaś wezwania do przesłania rocznej informacji o produkcji mleka nie odebrał osobiście. Jednocześnie Skarżący zwrócił się o przywrócenie przez ARR cofniętego limitu lub wypłatę [...] tys. zł - tytułem rekompensaty za zaprzestanie produkcji mleka. Środki te umożliwią mu przekształcenie gospodarstwa z mlecznego na mięsne.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne. Dodatkowo wyjaśnił, iż przywołane przez Zainteresowanego okoliczności nie mogą usprawiedliwiać braku rozliczenia się z produkcji i sprzedaży mleka w roku kwotowym 2006/2007. Ponadto zauważył, iż

3

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

Skarżący planując dłuższy pobyt za granicą winien zadbać o to, aby kierowana do niego korespondencja była przekazywana mu w sposób umożliwiający właściwe prowadzenie spraw. Ustosunkowując się do zawartego w skardze żądania rekompensaty wyjaśnił, iż jest ono nieuzasadnione, bowiem nie odpowiada warunkom określonym w art. 23a ustawy o organizacji rynku mleka.

W piśmie procesowym z 28 marca 2008 r. Skarżący podniósł, iz wezwanie do przesłania rocznej informacji o produkcji mleka nie zostało prawidłowo doręczone w trybie art. 43 k.p.a, bowiem na potwierdzeniu odbioru ww. przesyłki brak jest adnotacji, iż osoba, która pokwitowała jej odbiór, podejmie się oddania pisma adresatowi. Zarzucił również naruszenie przepisów postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie zbadania przez organ odwoławczy charakteru pisma z dnia 3 sierpnia 2007 r. i - w konsekwencji - dokonanie błędnej kwalifikacji żądania Strony odnośnie przywrócenia terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie Sąd wyjaśnia, iż uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem.

W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące do jej wydania nie jest obciążone wadami uzasadniającymi uchylenie rozstrzygnięcia.

Aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.). Uwzględnienie skargi następuje również w przypadku stwierdzenia, że zaskarżony akt jest dotknięty jedną z wad wymienionych w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Badając sprawę niniejszą w ramach powyższych przepisów, Sąd nie stwierdził

4

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

takich naruszeń prawa materialnego - w szczególności przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst, jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 ze zm.) oraz prawa procesowego - przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071), dalej: k.p.a., mających w sprawie zastosowanie na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 ze zm), które skutkowałyby koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego z [...] września 2007 r.

Kwestią sporną w sprawie niniejszej, jest zasadność cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej sprzedaży bezpośredniej mleka i przetworów mlecznych na skutek zaniechania przez dostawcę bezpośredniego przekazania wymaganych prawem informacji na temat sprzedaży bezpośredniej z podziałem na produkty za rok kwotowy 2006/2007.

Sąd zważył, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ww. ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych mającym zastosowanie w sprawie w związku art. 5 ust. 1 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, zwani dalej "dostawcami bezpośrednimi", prowadzą miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie, wprowadzonych do obrotu, wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby oraz mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. W myśl ust. 3 art. 11 dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 14 maja, informacji za* poprzedni rok kwotowy o ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, właściwy miejscowo dyrektor

5

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

oddziału terenowego Agencji wzywa dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku. Natomiast po upływie 30 dni od dnia wezwania, jednak nie wcześniej niż dnia 1 lipca, ww. organ cofa w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną, jeżeli dostawca bezpośredni nie przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, pomimo wezwania go do tego.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy E.T. otrzymał indywidualną ilość referencyjną sprzedaży bezpośredniej mleka i przetworów mlecznych na podstawie konwersji w trybie art. 24 ust. 1 i 6 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (decyzja Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w B. z [...] grudnia 2006 r. pozytywnie załatwiająca wniosek z [...] grudnia 2006 r.). Zatem, jako dostawca bezpośredni, Skarżący zobowiązany był do przekazania informacji o której mowa w art. 11 ust. 3 cyt. ustawy, za rok kwotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r., w terminie określonym w ww. przepisie. Wobec niedopełnienia tego obowiązku, organ wezwał Skarżącego do przekazania informacji rocznej do dnia 30 czerwca 2007 r. (pismo z [...] maja 2007 r.), informując jednocześnie Skarżącego o sankcji ustawowej w przypadku zwłoki w realizacji tego obowiązku. Wezwanie zostało doręczone skutecznie w dniu 4 czerwca 2007 r. w trybie art. 43 k.p.a. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony Skarżącego, decyzją z [...] lipca 2007 r. Dyrektor OT ARR cofnął Skarżącemu indywidualną ilość referencyjną sprzedaży bezpośredniej, a rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy przez Prezesa ARR decyzją z [...] września 2007 r.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Sądu, brak jest podstaw do uznania, że zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z prawem. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ma charakter obligatoryjny i w przypadku wypełnienia przez organ obowiązku, określonego w ust. 1, jeżeli dostawca, pomimo wezwania, nie przekazał do organu wymaganej informacji (nie poinformował też organu o braku sprzedaży lub transferu mleka lub przetworów mlecznych w danym okresie) - a z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w sprawie niniejszej - organ wydaje decyzję o cofnięciu indywidualnej ilości referencyjnej.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu orzekającego, że argumenty podniesione w odwołaniu od decyzji organu I instancji oraz powtórzone w skardze do Sądu pozostają bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie. W szczególności nieuzasadniony jest zarzut dotyczący braku wiedzy Skarżącego na temat obowiązku prowadzenia rejestru sprzedaży mleka. Jak bowiem słusznie zauważył Prezes Agencji,

6

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

uczestnictwo w systemie kwotowania produkcji mleka wymaga podstawowej znajomości zasad jego funkcjonowania oraz praw i obowiązków producentów mleka. Agencja nie może ponosić odpowiedzialności za brak wiedzy uczestników tego systemu w zakresie ich ustawowych praw i obowiązków. Podkreślenia wymaga, iż w sprawie niniejszej Skarżący został prawidłowo poinformowany przez organ o obowiązku przekazania wymaganych danych. Pomimo tego, nie przekazał żądanych informacji. Nie zwrócił się także do organu o udzielenie ewentualnych wyjaśnień, co mógł uczynić w sytuacji - gdy jak sam podnosi - nie posiadał stosownej wiedzy na temat sposobu realizacji przedmiotowego obowiązku. Nie ulega zatem wątpliwości, że Skarżący nie dopełnił należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw, a uchybienie ustawowym wymogom w zakresie sprawozdawczości dotyczącej produkcji i sprzedaży mleka skutkowało cofnięciem indywidualnej ilości referencyjnej.

Dodatkowo wskazać należy, iż zasadności zaskarżonej decyzji nie kwestionuje sam Skarżący stwierdzając w piśmie procesowym z [...] marca 2008 r., że "(...) fakt upływu wyznaczonego terminu obligował organ I instancji do podjęcia decyzji w trybie art. 12 ust. 2 ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych". Natomiast okoliczności zaniechania przekazania informacji rocznej, usprawiedliwiają - zdaniem Skarżącego - niedopełnienie tego obowiązku.

Z poglądem tym jednak, jak wywiedziono powyżej, nie można się zgodzić.

Ustosunkowując się do podniesionego w ww. piśmie procesowym zarzutu naruszenia art. 43 k.p.a. Sąd stwierdza, że jest on nieuzasadniony. Przepis ten reguluje tzw. doręczenie zastępcze, które może być dokonane tylko z zachowaniem kilku wymienionych w tym artykule przesłanek występujących łącznie. Po pierwsze adresat jest nieobecny w lokalu mieszkalnym i jest to nieobecność w czasie samego doręczenia pisma. Po drugie pismo przyjmują osobiście za pokwitowaniem pełnoletnie osoby wymienione w przepisie, z zachowaniem kolejności w nim podanej tzn. dorosły domownik, sąsiad, dozorca domu. Po trzecie osoby te zobowiązują się do oddania pisma osobiście adresatowi. Jak wynika z akt sprawy niniejszej wezwanie do przekazania informacji rocznej na temat produkcji mleka przyjęła osobiście za pokwitowaniem, w dniu 4 czerwca 2007 r., żona Skarżącego – W.T. (k. 4 verte akt admin.). W dacie tej Skarżący był nieobecny w mieszkaniu - przebywał za granicą. Wprawdzie na potwierdzeniu odbioru ww. pisma brak jest wyraźnego oświadczenia, że odbiorca zobowiązuje się oddać pismo adresatowi, jednak jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, z treści art. 43 k.p.a, nie wynika, że norma

7

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

prawna zawarta w nim wymaga, aby "podjęcie się oddania pisma adresatowi" miało formułę, "wyraźnego oświadczenia, w którego treści powinna znaleźć się zgoda odbiorcy na przyjęcie pisma i zobowiązanie się do osobistego przekazania pisma adresatowi". Przepis ten nie wymaga stosowania tak sformalizowanego uzewnętrznienia gotowości przyjęcia pisma i podjęcia się oddania go adresatowi. Natomiast wystarczy, aby na podpisywanym przez osobę jako domownika "potwierdzeniu" odbioru pisma znajdowała się informacja, że doręczenie następuje, jeżeli osoba ta podjęła się oddania pisma adresatowi. Takie pokwitowanie jest wystarczającym dowodem podjęcia się oddania pisma adresatowi. Określony w art. 43 k.p.a, sposób tzw. zastępczego doręczenia pisma opiera się na domniemaniu, że osoba wskazana na potwierdzeniu odbioru pisma jako domownik adresata i która pokwitowała odbiór pisma, przyjęła je w celu oddania go adresatowi oraz że pismo to zostało mu doręczone" (v. wyrok NSA z 14 marca 2007 r. sygn. akt II GSK 315/06. LEX nr 321253). Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest podstaw do przyjęcia, że ww. pismo zostało doręczone z naruszeniem art. 43 k.p.a., co czyni nieuzasadnionym zarzut Skarżącego w odnośnym zakresie.

Z kolei okoliczność pobytu E.T. za granicą w dacie doręczenia pisma oraz niemożność osobistego jego odebrania i zapoznania się z jego treścią nie usprawiedliwia niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Skoro Skarżący - jak zaznaczono w ww. piśmie procesowym - nie wyjeżdżał na dłuższy pobyt za granicę, należy domniemywać, że miał możliwość w wyznaczonym terminie przekazać wymagane informacje lub ewentualnie zwrócić się do organu o udzielenie stosownych wyjaśnień, zwłaszcza, że decyzja o cofnięciu indywidualnej ilości referencyjnej została wydana dopiero [...] lipca 2003 r.

Nieuzasadniony jest również, podniesiony w piśmie procesowym z 28 marca 2008 r., zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego poprzez niezbadanie przez organ treści pisma z 3 sierpnia 2007 r. i w konsekwencji błędną jego kwalifikację jako dowołania od decyzji z [...] lipca 2007 r. Zdaniem Skarżącego, z ww. pisma "wyraźnie wynika również fakt, że strona wnosi o przywrócenie terminu". Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Jak bowiem wynika z treści przedmiotowego pisma, które niewątpliwie stanowi odwołanie od decyzji organu I instancji z [...] lipca 2007 r. w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej, Skarżący zwraca się z prośbą do Prezesa ARR "o przywrócenie (...) I.I.R. sprzedaży bezpośredniej mleka

8

Sygn. akt V SA/Wa 115/08

(...)". Pismo nie zawiera natomiast wniosku o przywrócenie terminu. Tym samym czynności procesowe podjęte przez organ w zakresie rozpatrzenia ww. pisma jako odwołania od decyzji organu I instancji nie naruszają postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego w powołanym zakresie. Prawidłowo też organ odwoławczy wydał decyzję w trybie art. 138 § 1 k.p.a.

Końcowo zaznaczyć należy, iż zawarte w skardze żądanie przywrócenia indywidualnej ilości referencyjnej sprzedaży bezpośredniej mleka i przetworów mlecznych, jak również żądanie rekompensaty za zaprzestanie produkcji mleka wykracza poza zakres niniejszego postępowania, które dotyczy oceny legalności (zgodności z prawem) zaskarżonej decyzji Prezesa ARR z [...] września 2007 r. w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej.

Reasumując Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem. Zarówno argumentacja skargi, jak i analiza akt sprawy nie ujawniła bowiem wad tego rodzaju, które mogłyby mieć wpływ na podjęte rozstrzygniecie. Sąd nie stwierdził również naruszenia przez organ przepisów postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a tylko takie, w myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., stanowi podstawę do uwzględnienia skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 p.p.s.a, orzekł jak w sentencji wyroku.

9Powered by SoftProdukt