drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy, II SA/Łd 135/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 135/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-22  
Data wpływu
2008-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za zastępstwo prawne w ramach prawa pomocy
Sentencja

Dnia 22 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat S.K. – K. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości p o s t a n a w i a przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 146,40 (sto czterdzieści sześć, 40/100) złotych, w tym kwota należnego podatku od towarów i usług, na rzecz adwokat S.K. – K. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A. AG

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę M.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości.

W dniu 13 sierpnia 2008 roku pełnomocnik skarżącego, ustanowiony na mocy postanowienia tut. Sądu z dnia 28 marca 2008 roku, wniósł o wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej, składając również przedmiotową opinię.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu zostały określone przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.). W rozpatrywanej sprawie wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ustala się zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia i wynosi ona 120 złotych. O wysokości wynagrodzenia orzeczono mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego na podstawie art. 250 oraz 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt