drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-16  
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112 w zw. z art. 55 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie - na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) -postanawia: zobowiązać [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do nadesłania kompletnych akt administracyjnych organu I instancji (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem), a w szczególności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] [...] z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 w/w ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt