drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia, VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-01  
Data wpływu
2006-12-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Sygn. powiązane
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska - Śpiewak po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia odmówić Z. W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r.

Uzasadnienie

W dniu 21 stycznia 2008 r. (data prezentaty Sądu) wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo Z. W. datowane na dzień 13 stycznia 2008 r., w którym skarżący wniosł m.in. o "przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wydanie uzasadnienia w sprawie" oraz o "wydanie wyroku i uzasadnienia wyroku".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w/w pismo Z. W. datowane na dzień 13 stycznia 2008 r. potraktował m.in. jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 i 87 § 1 i § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – Sąd może na wniosek przywrócić termin stronie, która bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 w/w ustawy). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej, można zatem mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie dającej się przezwyciężyć. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd winien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o własne interesy.

Przywrócenia terminu może domagać się strona, która przyznaje, iż nie dokonała czynności w terminie i jest w stanie uprawdopodobnić, że stało się tak bez jej winy ze względu na wystąpienie okoliczności od niej niezależnych, którym pomimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie przeciwdziałać (zob. postanowienie NSA z dnia 25 maja 2004 r. FZ 63/04, niepubl.).

W ocenie sądu wnioskodawca w niniejszej sprawie nie uprawdopodobnił, że nie dokonał czynności w terminie bez braku swojej winy.

Okoliczności wymienione przez skarżącego Z. W., we wniosku datowanym na dzień 13 stycznia 2008 r. nie mogą w ocenie Sądu w żadnym wypadku świadczyć o braku winy strony w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wskazać należy, że na Sądzie nie ciążył obowiązek powiadomienia skarżącego o wyroku Sądu z dnia 9 listopada 2007 r., którym oddalono skargę. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu jedynie w przypadku wydania wyroku, którym została uwzględniona skarga i z urzędu doręcza taki wyrok wraz z uzasadnieniem wszystkim uczestnikom postępowania. Natomiast w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odpis sentencji wyroku doręcza się stronom jedynie jeżeli wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym, a uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu (art. 139 § 4 w/w ustawy).

Orzeczenia kończące postępowanie w sprawie Sąd podaje do wiadomości na posiedzeniu jawnym poprzez publiczne ogłoszenie polegające na odczytaniu sentencji orzeczenia, a nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia (art. art. 97, art. 139 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Z akt sprawy wynika, że Z. W. został poinformowany przez Sąd o terminie rozprawy wyznaczonej w niniejszej sprawie na dzień 9 listopada 2007 r. Przesyłając zawiadomienie o terminie rozprawy Sąd pouczył jednocześnie skarżącego Z. W. m.in., iż uzasadnienie wyroku oddalające skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku oraz że złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną.

Stwierdzić trzeba, iż wiedząc o terminie ogłoszenia wyroku tj. 9 listopada 2007 r. skarżący Z. W. winien dochować należytej staranności przy prowadzeniu swojej sprawy i winien chociażby zasięgnąć telefonicznie informacji o rozstrzygnięciu Sądu.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt