drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-10  
Data wpływu
2005-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosława Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Sygn. powiązane
II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 95/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosława Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D., M., J. i M. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia: odrzucić zażalenie J. W.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucił zażalenie złożone przez D., M., J. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2007 r. oddalające wniosek D., M., J. i M. W. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

W dniu 9 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący wnieśli zażalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Odpis postanowienia z dnia 5 czerwca 2007 r. J. W. został doręczony w dniu 3 lipca 2007 r. Zażalenie na powyższe postanowienie skarżący nadał w Urzędzie Pocztowym w dniu 9 lipca 2007 r., a więc w terminie. Zgodnie z zrządzeniem Sądu z dnia 16 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 17 lipca 2007 r., wezwał skarżącego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 Nr 221, poz. 2193 ze zm.), do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 5 czerwca 2007 r. w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Skarżący otrzymał w/w pismo w dniu 7 sierpnia 2007 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia upłynął z dniem

14 sierpnia 2007 r. W tym czasie skarżący nie dokonał nakazanej przez Sąd czynności, tj. nie uiścił wpisu od zażalenia.

Z tego też względu, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt