drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie zażalenia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 60/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 60/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lidia Ciechomska-Florek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II FZ 414/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17
II FZ 611/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 197 par. 2 , art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie : Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska – Florek po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia "M." spółka jawna na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 60/08 odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 10 kwietna 2008 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi "M." spółka jawna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [ ..] listopada 2007 r. , Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanawia - odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Postanowieniem dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 60/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Skarżącej na postanowienie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Powodem odrzucenia było wniesienie zażalenia po terminie.

Postanowienie z dnia 15 maja 2008 r., wraz z pouczeniem sposobie i terminie wniesienia zażalenia, zostało Skarżącej doręczone w dniu 21 maja 2008 r. Termin do wniesienia zażalenia upływał więc dnia 28 maja 2008 r.

Skarżąca wniosła zażalenie dopiero dnia 2 czerwca 2008 r., co wynika ze stempla pocztowego na kopercie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." - zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 178 p.p.s.a., stosowanego na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. odpowiednio do postępowania zażaleniowego, Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie termin do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 15 maja 2008 r. upływał dnia 28 maja 2008 r. Zażalenie zostało wniesione w dniu 2 czerwca 2008 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt