drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata, II SA/Łd 368/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 368/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-27  
Data wpływu
2008-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Sygn. powiązane
I OSK 1249/08 - Wyrok NSA z 2009-06-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Sentencja

Dnia 27 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku G.Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi G.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 368/08

U Z A S A D N I E N I E

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę G.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

W dniu 24 czerwca 2008 roku skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach G.Ś. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną i nie osiąga żadnych regularnych dochodów. Jedynym źródłem dochodów jest zasiłek stały w wysokości 347,01 złotych, skarżąca otrzymuje też dodatek mieszkaniowy w kwocie 129,99 złotych. Strona nie zadeklarowała posiadania oszczędności, papierów wartościowych ani wartościowych przedmiotów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, iż sytuacja osobista i materialna skarżącej, a zwłaszcza wysokość osiąganych dochodów uzasadnia twierdzenie, iż skarżąca nie jest w stanie zgromadzić środków niezbędnych dla opłacenia wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Powyższe zaś obligowało Sąd do przyznania stronie skarżącej częściowego prawa pomocy – poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt