drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 2178/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2178/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Kurasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 432/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par.1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA Maciej Kurasz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2007r. Nr [...] w przedmiocie – odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 listopada 2007r. ( data stempla pocztowego) W. M. (dalej określany jako "Skarżący") wniósł za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W. skargę na decyzję z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na pierwszej stronie skargi skarżący zamieścił nieskasowane znaki opłaty sądowej, opiewające na kwotę 100 zł.

Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie wydał na podstawie art. 220 § i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – powoływanej dalej jako p.p.s.a.) zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie Sąd poinformował skarżącego, że zgodnie z art.219 § 2 p.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu a ponadto sąd wskazał, że ustawa nie przewiduje możliwości uiszczania opłaty sądowej, w tym wpisu znakami opłaty sądowej.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została zwrócona do Sądu, po jej uprzednim dwukrotnym awizowaniu, jako nieodebrana przez adresata.

Wskazane pismo wobec niezastania W. M. awizowano dwukrotnie (pierwsze awizo w dniu 10 stycznia 2008 r., powtórne 18 stycznia 2008 r.), umieszczając stosowne zawiadomienie w skrzynce do doręczenia korespondencji. Przedmiotowa przesyłka nie została jednak podjęta przez skarżącą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 in princ w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie Sąd w dniu 7 stycznia 2008 r. przesłał skarżącemu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o uzupełnienie braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł. W piśmie tym pouczono stronę skarżącą, że nieuzupełnienie wskazanych braków skargi w ustawowym terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., ponadto pouczono skarżącego iż opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

W myśl art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób właściwy lub zastępczy, pismo takie po uprzednim zawiadomieniu - które umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe - składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy. Doręczenie wówczas uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Stosownie zatem do treści powołanego przepisu należało uznać, iż w niniejszej sprawie wezwania zostały skarżącej skutecznie doręczone z dniem 20 listopada 2007 r., co oznacza, że wyznaczony termin upłynął w dniu 25 stycznia 2008 r.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, nie uiścił opłaty sądowej w ustawowym terminie.

Do dnia 8 lutego 2008 r. Skarżący nie dopełnił wskazanej w wezwaniu czynności, tj. nie uiścił należnego wpisu, co też zostało potwierdzone notatką sekretarza sądowego.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt