drukuj    zapisz    Powrót do listy

605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty, , Wojewoda,  , II SA/Po 2904/01 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-02-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 2904/01 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2004-02-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2001-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik
Maciej Dybowski
Ryszard Słupczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty
Skarżony organ
Wojewoda
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Słupczyński ( spr.) Sędziowie WSA Maciej Dybowski Asesor sądowy Edyta Podrazik Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2004r. na rozprawie sprawy ze skargi J.L. na decyzję Wojewody z dnia [...] lipca 2001r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić skarżącej J.L. kwotę 10 ,- zł tytułem uiszczonego wpisu. /-/ E. Podrazik /-/ R. Słupczyński /-/ M. Dybowski

Uzasadnienie

Skarżąca J.L. pismem z dnia 24 lutego 2004r. cofnęła skargę na decyzję Wojewody w związku z tym, iż w miesiącu sierpniu 2003r. były mąż wymeldował się dobrowolnie.

Uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w zw. z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późń. zm.) umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł o zwrocie na rzecz skarżącej kwotę 10 zł tytułem uiszczonego wpisu.

/-/ E. Podrazik /-/ R. Słupczyński /-/ M. DybowskiPowered by SoftProdukt