drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Łd 418/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 418/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 47 par. 1, art. 49 par. 1 art. 57 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 3 art. 215 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 3 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lipca 2008 roku sprawy ze skargi J. Sz. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2002 roku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. nr [...] z dnia [...] określającą J. S. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za maj 2002 roku w kwocie 7 202 złote.

Na powyższą decyzję J. S. wniósł w dniu 8 marca 2008 roku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 8 kwietnia 2008 roku skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono pełnomocnikowi J. S. – doradcy podatkowemu M. K. w dniu 11 kwietnia 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 8).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga J. S. podlega odrzuceniu.

Wyjaśnić należy, iż skarga kierowana do sądu administracyjnego winna spełniać kilka warunków umożliwiających nadanie pismu właściwego biegu. Mianowicie, na podstawie art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p. p. s. a. do skargi dołączyć należy m. in. wymaganą liczbę odpisów. Ponadto, zgodnie z art. 215 § 1 p. p. s. a. w skardze podać należy wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od wartości tej zależy wysokość opłaty.

Jeżeli skarga wymagań powyższych nie spełnia i nie może otrzymać prawidłowego biegu, wówczas w oparciu o art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p. p. s. a. Przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W niniejszej sprawie skarga J. S. nie mogła otrzymać prawidłowego biegu, ponieważ skarżący nie wskazał w niej wartości przedmiotu zaskarżenia, pomimo iż skargą objęto decyzję organu podatkowego określającą należność pieniężną, ani też nie nadesłał odpisu skargi.

W tej sytuacji Przewodniczący w trybie art. 49 § 1 p. p. s. a. zarządził wystosowanie do skarżącego wezwania do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz nadesłanie odpisu skargi. Wezwanie opatrzono rygorem odrzucenia skargi w razie jego niewykonania w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie wezwania pełnomocnikowi skarżącego nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2008 roku. Termin siedmiodniowy przewidziany do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 18 kwietnia 2008 roku.

Pomimo upływu terminu strona obowiązków nałożonych wezwaniem nie wykonała. W tej sytuacji zachodziła konieczność zastosowania rygoru odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę J. S.

J. W.Powered by SoftProdukt