drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 1507/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1507/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-27  
Data wpływu
2007-08-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kowalska-Hupko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1466/08 - Wyrok NSA z 2009-10-01
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. i W. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: 1. przyznać W. i Z. S. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie w dniu 13 marca 2008r. uczestnicy postępowania W. i Z. S. złożyli na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Wnioskodawcy wskazali, iż posiadają działkę rekreacyjną oraz mieszkanie o powierzchni 108 m2 w starym (czterdziestoletnim) budynku, które stale wymaga remontów. W. i Z. S. utrzymują się z dochodów w wysokości 4117 zł brutto miesięcznie uzyskiwanych z tytułu emerytur. Wnioskodawcy wskazali, iż z uwagi na poważne choroby, jakimi są dotknięci ponoszą wydatki na leczenie w kwocie ok. 1800 zł miesięcznie, natomiast opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, telefon i bieżące remonty wynoszą ok. 1000 zł. W. i Z. S. podnieśli ponadto, iż zostali obciążeni przez Sąd Rejonowy w L. opłatami sądowymi na kwotę 923 zł.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przysługuje natomiast wówczas, gdy strona nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...).

Biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawców uznać należy, iż uzasadnione jest częściowe przychylenie się do złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Uzyskiwane dochody przy uwzględnieniu znacznych wydatków ponoszonych na leczenie nie pozwalają stronie na poniesienie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, w związku z powyższym przyznano W. i Z. S. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. W odniesieniu do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych uznano natomiast, iż wnioskodawcy są w stanie je ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego, ewentualne uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 250 zł nie spowoduje zachwiania ich sytuacji materialnej w taki sposób, iż wnioskodawcy nie będą w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt