drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Gminy, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 327/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 327/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-22  
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 22 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. S. na uchwałę Rady Gminy w C. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zgody na nabycie przez Wójta Gminy C. na poczet mienia komunalnego naniesień budowlanych p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

II SA/Łd 327/08

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę R.S. na uchwałę Rady Gminy w C. z dnia [...] w przedmiocie zgody na nabycie przez Wójta Gminy C. na poczet mienia komunalnego naniesień budowlanych.

Postanowieniem z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu wniosku skarżącego, przyznał stronie prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

W dniu 17 lipca 2008 roku R.S. złożył kolejny wniosek, tym razem o zwolnienie od kosztów sądowych.

We wniosku tym skarżący podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku. Nie osiąga żadnych dochodów i utrzymuje się dzięki pomocy rodziny oraz znajomych. Nie posiada przy tym żadnych oszczędności ani majątku, za wyjątkiem mieszkania spółdzielczego własnościowego o pow. 61,40 m kw. Wskazał jednocześnie, że jest solidarnie zobowiązany do uiszczenia długu czynszowego wobec spółdzielni mieszkaniowej, w kwocie 30.000 złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze fakt, iż skarżącemu zostało już zgodnie z wnioskiem przyznane prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, należy podkreślić, iż na obecnym etapie, wniosek skarżącego rozpoznawany być musi pod kątem spełnienia warunków prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Biorąc jednak po uwagę całokształt sytuacji osobistej i majątkowej skarżącego, Sąd uznał, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie również w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W ocenie Sądu skarżący wykazał bowiem, iż nie jest w stanie ponieść żadnych kosztów postępowania.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt