drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargi 38 skarżących, II SA/Kr 81/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 81/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Rynczak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargi 38 skarżących
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Kraków, dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rynczak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg: 1. G. D. 2. U. D. 3. T. B. 4. J. B. 5. K. G. 6. M. P. 7. J. M. 8. W. Z. 9. A. S. 10. W. S. 11. U. M. 12. B. M. 13. S. P. 14. D. P. 15. E. P. 16. M. P. 17. K. H. 18. M. M. 19. J. O. 20. Z. S. 21. J. J. 22. K. J. 23. K. S. 24. B. C. 25. S. B. 26. E. K. 27. D. Z. 28. W. S. 29. M. K. 30. D. T. 31. J. A. 32. K. F. 33. Z. P. 34. H. T. 35. Z. K. 36. R. K. 37. W. R. 38. H. K. 39. S. K. 40. S. M. 41. B. J. 42. I. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargi: 1. T. B. 2. J. B. 3. K. G. 4. M. P. 5. J. M. 6. A. S. 7. W. S. 8. U. M. 9. B. M. 10. S. P. 11. D. P. 12. E. P. 13. M. P. 14. K. H. 15. M. M. 16. J. O. 17. Z. S. 18. J. J. 19. K. J. 20. K. S. 21. B. C. 22. S. B. 23. E. K. 24. D. Z. 25. W. S. 26. M. K. 27. D. T. 28. J. A. 29. K. F. 30. Z. P. 31. H. T. 32. Z. K. 33. R. K. 34. W. R. 35. H. K. 36. S. K. 37. S. M. 38. B. J.

Uzasadnienie

Skarżący wymienieni po pozycjami 1-42 zostali wezwani zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] lutego 2008r. do uzupełnienia braków skarg wniesionych na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...], poprzez uiszczenie wpisu w kwocie po 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem ich odrzucenia.

Odpisy powyższego zarządzenia zostały doręczone wszystkim w/w skarżącym, co wynika z potwierdzeń odbioru znajdujących się w aktach. Jedynie skarżący: T. B., J. B., W. Z. oraz I. K. uiścili wpis w terminie. Natomiast pozostali skarżący wymienieni pod pozycjami 3-7 i 9-41 nie uiścili wpisu w zakreślonym terminie, przy czym skarżący M. M. oraz skarżąca D. Z. uiścili wpis, ale po upływie zakreślonego im terminu. Skarżący M. M. odebrał wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu 5 marca 2008 r. a wpis uiścił dopiero w dniu 5 kwietnia 2008r., przy czym termin upłynął bezskutecznie w dniu 12 marca 2008 r. Natomiast skarżąca D. Z. odebrała wezwanie w dniu 6 marca 2008 r. a wpis uiściła w dniu 14 marca 2008r., przy czym termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w stosunku do niej w dniu 13 marca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Skoro skarżący wymienieni po pozycjami 3-7 i 9-41 nie uiścili należnego wpisu w zakreślonym terminie pomimo wezwania, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt