drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Podatek od nieruchomości Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 1126/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 1126/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-04-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Podatek od nieruchomości
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Spółki z o.o. CTL "M. z/s w S. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 2848/02, wydanego w sprawie ze skargi Spółki z o.o. CTL "M. z/s w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 października 2002 r., (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2003 r., I SA/Ka 2848/02, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach oddalił skargę CTL "M." Sp. z o.o. w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 października 2002 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

W dniu 31 marca 2004 r. Strona wniosła, działając w trybie art. 101 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Na podstawie zarządzenia Prezesa Izby Finansowej wezwano pełnomocnika Spółki do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru /karta 18 akt/ wezwanie odebrano w dniu 3 sierpnia 2004 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłaty. W przypadku wniesienia pisma bez uiszczenia od niego opłaty, Sąd wzywa wnoszącego, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania pod rygorem odrzucenia, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W przedmiotowej sprawie, pełnomocnik Spółki odebrał wezwanie o uiszczenie wpisu w dniu 3 sierpnia 2004 r., a zatem siedmiodniowy termin upłynął w dniu 10 sierpnia 2004 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia opłaty tej nie uiszczono.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 par. 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt