drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Odrzucenie skargi Umorzenie postępowania, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Bk 40/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-09-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 40/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-09-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-02-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący/
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 07 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. B. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie z wniosku P. B. o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi, 2. odrzucić skargę P. B.; 3. zwrócić P. B. wpis sądowy w kwocie 200 zł. (dwieście złotych).-

Uzasadnienie

Przed rozpoznaniem wniosku P. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego skarżący zażądał zwrotu wpisu i wyraził wolę umorzenia postępowania. Uwzględnienie tego wniosku (k. 71 akt) powoduje, że skarga – której braku formalnego nie usunięto w terminie – podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 ustawy z 30.VIII.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153,poz. 1271). Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" wymienionej wyżej ustawy sąd zwrócił skarżącemu wpis sądowy od skargi. Dlatego na mocy powołanych wyżej przepisów, a także art. 161 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt