drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Wstrzymano wykonanie decyzji w całości, I SA/Wr 1665/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1665/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-07  
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Anetta Chołuj /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 2052/08 - Postanowienie NSA z 2010-04-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Wstrzymano wykonanie decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi P.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za VI 2002r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie skarżący w ślad za skargą na oznaczoną powyżej decyzję złożył wniosek o wstrzymanie jej wykonania wskazując, że wyegzekwowanie przez organ podatkowy spornych kwot - których łączna suma wynikająca ze wszystkich wydanych decyzji wynosi 6.665.832,51 zł - doprowadzi do bardzo trudnej sytuacji finansowej strony. Dodał, że obecnie zatrudniony jest w niepełnym wymiarze etatu, a jego przychody znajdują się poniżej progu socjalnego. Strona skarżąca nie ma żadnego majątku ruchomego. Jedynym majątkiem strony jest nieruchomość rolna w S. k/J. G. oraz udział w domku wiejskim, które są obciążone hipoteką w związku z zaciągniętą pożyczką.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże w myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270) – dalej przywołanej jako p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi Sąd może, na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania całości aktu lub czynności w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. wszczynane jest wyłącznie na wniosek strony, co oznacza, iż to wnioskodawca winien wskazać na okoliczności uzasadniające jego żądanie. Okoliczności te muszą mieć charakter konkretny i zindywidualizowany, a nie tylko potencjalny i hipotetyczny.

Sąd uznał, iż okoliczności podniesione przez stronę skarżącą w przedmiotowym wniosku wyczerpują przesłanki przewidziane w art. 61 p.p.s.a. Nie ulega wątpliwości, iż potencjalna egzekucja należności podatkowych określonych w zaskarżonej decyzji mogłaby spowodować trudne do odwrócenia skutki.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt