drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, II SAB/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Barbara Rymaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 4 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział II w składzie następującym: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.T. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla domu mieszkalnego postanawia odrzucić skargę. A.K.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 kwietnia 2008 roku T.T. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla domu mieszkalnego.

Zarządzeniami z dnia 4 kwietnia i 2 czerwca 2008 roku Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wykazanie, iż wyczerpała środek zaskarżenia na bezczynność ( przez złożenie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie) oraz poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 100 złotych – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skarżąca otrzymała w dniu 16 czerwca 2008 roku.

Pomimo upływu terminu nałożonego zarządzeniami z dnia 4 kwietnia i 2 czerwca 2008 roku skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi. W odpowiedzi na wezwania skarżąca w piśmie z dnia 18 czerwca 2008 roku wskazała jedynie, iż skargę skierowała do Prezydenta Miasta Ł., który skargę przekazał Dyrektorowi Delegatury Ł. – P., a następnie dyrektor Delegatury Ł. – P. przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Na wstępie wskazać należy, iż merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny poprzedza zawsze kontrola dopuszczalności wniesionej skargi. Wśród okoliczności czyniących skargę niedopuszczalną ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako p.p.s.a.) wymienia niewyczerpanie (przez wnoszącego skargę) środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. W myśl art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność Prezydenta Miasta Ł., który w ocenie strony skarżącej winien wydać decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego. Taka bezczynność organu objęta jest kontrolą sądu administracyjnego z mocy art. 3 §.2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a.

W przypadku bezczynności organu w sprawie, w której organ pomimo obowiązku nie wydał w określonym terminie decyzji administracyjnej stronie służy, zgodnie z art. 37 § 1 kpa zażalenie do organu wyższego stopnia. Dopiero po wyczerpaniu tego środka zaskarżenia stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca zatem w myśl przywołanego powyżej art. 37 § 1 kpa winna przed skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. Skarżąca jednak nie wykazała, iż złożyła zażalenie na niezałatwienia sprawy w terminie, do organu administracji wyższego stopnia w trybie art. 37 § 1 kpa.

Ponadto zauważyć wypada, iż stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Oznacza to, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W niniejszej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania, nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23 czerwca 2008 roku, a zatem nie uzupełniła braku fiskalnego skargi. Jak już wyżej wskazano skarżąca nie wykazała również, iż złożyła zażalenie na niezałatwienia sprawy w terminie, do organu administracji wyższego stopnia w trybie art. 37 § 1 kpa.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. należało skargę odrzucić.

A.K.Powered by SoftProdukt