drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Administracyjne postępowanie, Wojewoda, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 746/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 746/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 § 1, 54 § 1, 58 § 1 pkt 2, 83 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia (...) marca 2008 r. A. R. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2008 r. (błędnie wskazując przy tym datę zaskarżonego aktu na dzień (...) lutego 2008 r.), którym odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy J. z dnia (...) października 2007 r. orzekającej o wymeldowaniu A. R. z lokalu nr (...) położonego w J. przy ul. (...).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie oraz sposobie wniesienia skargi i zostało doręczone skarżącej dnia 26 lutego 2008 r. Skarżąca skierowała skargę bezpośrednio do Sądu dnia 25 marca 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym). Jednakże data ta nie może zostać uznana za datę złożenia skargi. Stosownie do treści art. 83 § 3 cyt. ustawy, oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu, zgodnie zaś z art. 54 § 1 powołanej ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. W tej sytuacji za datę wniesienia skargi należy uznać datę nadania skargi do właściwego organu, co uczynił Sąd w dniu 28 marca 2008 r.

Reasumując należy stwierdzić, że skoro zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 26 lutego 2008 r., a skarga została skutecznie wniesiona w dniu 28 marca 2008 r., uchybiony został 30 dniowy termin do wniesienia skargi.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt