drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Sz 269/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 269/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-05-28  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Krystyna Zaremba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FZ 332/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia NSA - Krystyna Zaremba po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 maja 2008 r. wniosku M.W. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w sprawie z Jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Skarżący M.W. - wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na szczególny ważny interes skarżącego i groźbę wyrządzenia znacznej szkody.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika z przytoczonej powyżej regulacji prawnej, warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy przy tym podkreślić, iż chodzi o szkodę, zarówno majątkową i niemajątkową, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. Nie wystarczy więc samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Pogląd taki wyraził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04 (niepubl.), w którym stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, niepubl., Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w przypadku pierwszej z tych przesłanek chodzi o taką szkodę (majątkową a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. Natomiast za trudne do odwrócenia skutki należy uznać takie prawne lub faktyczne skutki, które powodują istotną lub trwałą zmianę, a przywrócenie do stanu poprzedniego byłoby w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Skarżący w uzasadnieniu swojego wniosku poza lakonicznym stwierdzeniem o istnieniu szczególnego interesu i groźbie wyrządzenia znacznej szkody nie podniósł żadnych okoliczności ani nie przedstawił w tym względzie żadnych dowodów na poparcie swych wywodów, uzasadniających uwzględnienie wniosku. Także Sąd, po przeanalizowaniu akt sprawy nie znalazł podstaw do przyjęcia, iż wskutek wykonania zaskarżonej decyzji mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć także należy, że w przypadku przeprowadzenia skutecznej egzekucji z majątku skarżących, skutki tego mogą zostać odwrócone poprzez zwrot wartości majątkowych pobranych od skarżącego, co jest czynnością prostą i pewną z uwagi na pełną wypłacalność Skarbu Państwa.

Wskazać należy, że zasadą jest wykonywanie ostatecznych decyzji administracyjnych, a możliwość wstrzymania ich wykonania istnieje tylko w wyjątkowych okolicznościach, których istnienia skarżący w żaden sposób nie wykazał, a Sąd również się ich nie dopatrzył.

W tej sytuacji, wobec braku podstaw do uwzględnienia wniosku, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt