drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Ewidencja ludności, Wojewoda, Oddalono skargę kasacyjną, II OSK 855/07 - Wyrok NSA z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 855/07 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-24
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Arkadiusz Despot - Mładanowicz
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący/
Wiesław Kisiel /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Sygn. powiązane
II SA/Ke 683/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-07
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 174 pkt 2, art. 176, art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 9
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska Sędziowie sędzia NSA Wiesław Kisiel (spr.) del. sędzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 marca 2007 r. sygn. akt II SA/Ke 683/06 w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, II SA/Ke 683/06 oddalił skargę M. K. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Wyrok wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym:

1. Postępowanie przed organem I instancji dotyczące wymeldowania M. K. wszczęto na wniosek I. Ś.. Wobec niemożności ustalenia miejsca pobytu skarżącego, organ w trybie art.34 K.p.a. wystąpił do Sądu Rejonowego w K. o ustanowienie kuratora dla strony. Postanowieniem z dnia [...] maja 2006 r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy w K. ustanowił dla nieobecnego M. K. kuratora w osobie S. K., pracownicy Urzędu Miasta K..

2. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta K. orzekł o wymeldowaniu M. K. z lokalu nr [...] w budynku nr [...] przy Placu [...] w K.. Rozstrzygnięcie to zostało w dniu 21 lipca 2006 r. doręczone wymienionemu kuratorowi. Natomiast M. K. osobiście odebrał powyższą decyzję w dniu 1 września 2006 r. w Urzędzie Miasta K., zaś w dniu 12 września 2006 r. wystąpił z odwołaniem oraz wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

3. Postanowieniem z dnia [...] Wojewoda Ś. odmówił uwzględnienia wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia powyższego odwołania. Strona odebrała osobiście decyzję w dniu 1 września 2006 r., zaś wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wraz z odwołaniem złożyła w dniu 12 września 2006 r. Uzasadnia to stwierdzenie uchybienia przez stronę 7-dniowemu terminowi, przewidzianemu w art.58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. M. K. zaskarżył powyższe postanowienie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Strona odebrała decyzję w dniu 1 września 2006r., więc odwołanie złożone w dniu 12 września 2006r. nie może być uznane za spóźnione.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uzasadnił oddalenie skargi M. K. niedochowaniem przez stronę terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Skarżący powziął informację o decyzji w dniu 1 września 2006 r., odbierając ją osobiście w Urzędzie Miasta K.. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji strona złożyła do Wojewody Ś., za pośrednictwem Prezydenta Miasta K., w dniu 12 września 2006 r.

7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania zaczyna biec od dnia ustania przyczyny uchybienia tego terminu. Zasadnie więc organ uznał, że wniosek skarżącego został wniesiony z uchybieniem terminu, o którym mowa w art.58 § 2 K.p.a.

Czternastodniowy termin do wniesienia odwołania liczy się od dnia doręczenia decyzji kuratorowi. Jeżeli strona nie złożyła skutecznie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jej odwołanie wniesione w terminie 14 dni od doręczenia do jej rąk decyzji administracyjnej organu I instancji podlega załatwieniu w trybie art.134 K.p.a.

W związku z powyższym za bezzasadną Sąd uznał argumentację skargi, iż na odwołanie od decyzji organu I instancji skarżący miał 14 dni od dnia jej otrzymania, a złożone przez niego w dniu 12 września 2006 r. odwołanie zostało wniesione z zachowaniem tego terminu.

6. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 marca 2007 r. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł M. K., reprezentowany przez adwokata F. G.. Skarżący zaskarżył w całości wyrok Sądu I instancji, wniósł o jego uchylenie, o przywrócenie uchybionego terminu oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, a ponadto - o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów postępowania tj. obowiązku informowania (art.9 K.p.a.), co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło z winy skarżącego, podczas gdy rzeczywistą przyczyną uchybienia było niewniesienie odwołania przez kuratora, jak również — niepoinformowanie M. K. o terminach do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art.58 § 1 K.p.a. należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Zdaniem skarżącego taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem reprezentowany był on przez wyznaczonego kuratora i o wydaniu niekorzystnej dla siebie decyzji nie wiedział. Kurator również decyzji tej nie zaskarżył, mimo że należało to do jego obowiązków.

Decyzję z dnia [...] skarżący odebrał dopiero w dniu 1 września 2006 r. i kierując się zawartym w niej pouczeniem o 14-dniowym terminie, wniósł odwołanie w dniu 12 września 2006 r.

M. K. nie jest prawnikiem, a zatem na organie ciążył obowiązek poinformowania strony o prawidłowych terminach czynności. Organy nie wykonały tego obowiązku, czym naruszyły art.9 K.p.a.

Mając powyższe na uwadze skarżący wskazał, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Dlatego termin ten należało przywrócić stosownie do art.58 § 2 K.p.a. W konsekwencji zaskarżony wyrok Sądu I instancji oddalający skargę na postanowienie z dnia [...] nie może się ostać.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna w żadnym miejscu nie powołuje art.174 pkt 1 Prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi, ani nie wskazuje przepisu prawa materialnego, który w ocenie pełnomocnika skarżącego miałby być naruszony przez Sąd I instancji.

Skarga kasacyjna odwołuje się do art.174 § 1 pkt 2 K.p.a. i zarzuca Sądowi I instancji naruszenie przepisów postępowania, wskazując w tym miejscu art. 9 K.p.a. Skarga kasacyjna zawiera zarzut, że Sąd dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło z winy skarżącego, podczas gdy rzeczywistą przyczyną uchybienia było niewniesienie odwołania przez kuratora, jak również niepoinformowanie M. K. o terminach do wniesienia odwołania.

Zarzut skargi kasacyjnej naruszenia przez Sąd I instancji przepisów postępowania został wadliwie sformułowany i uzasadniony, co uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu jego rozpoznanie. Skarga kasacyjna powinna w szczególności zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie (art.176 P.p.s.a.). Tymczasem skarga kasacyjna wniesiona w niniejszej sprawie w ogóle nie wskazuje prawidłowo proceduralnego zarzutu kasacyjnego, albowiem w żadnym miejscu nie wymienia przepisów Prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi, które w ocenie skarżącego naruszył Sąd I instancji.

Wymienionego w skardze kasacyjnej art.9 K.p.a. Sąd ten nie mógł naruszyć, gdyż nie miał kompetencji do zastosowania przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. Zarzuty skargi kasacyjnej w całości koncentrują się na postępowaniu administracyjnym, poprzedzającym wydanie postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Tymczasem przedmiotem kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny jest postępowanie sądowoadministracyjnej w I. instancji, a nie – postępowanie prowadzone przez organy administracyjne.

W postępowaniu sądowym w I. instancji, jakie toczyło się przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, Sąd nie dokonywał własnych ustaleń faktycznych, a jedynie kontrolował prawidłowość wcześniejszego postępowania administracyjnego. Dlatego dla uwzględnienia przez NSA zarzutu, że "Sąd I instancji dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło z winy skarżącego, gdy przyczyną uchybienia było niewniesienie odwołania przez kuratora, jak również niepoinformowanie M. K. o terminach do wniesienia odwołania", konieczne byłoby wykazanie w skardze kasacyjnej, jakim swoim obowiązkom proceduralnym i którym konkretnie wskazanym przepisom Prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi) uchybił Sąd I instancji

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art.184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270, ze zm.).Powered by SoftProdukt