drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Ol 390/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 390/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Marzenna Glabas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 i art. 220 par.1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2008r. sprawy ze skargi E. R. na decyzję Wojewody z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia "[...]" nr "[...]" Wojewoda, po rozpatrzeniu odwołania E. R., utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia "[...]", odmawiającej uchylenia decyzji tegoż organu z dnia "[...]", którą udzielono M. i W. Ż. pozwolenia na budowę budynku informacji turystycznej

z częścią socjalną i wypożyczalnią sprzętu wodnego wraz z projektowaną infrastrukturą techniczną na działce nr "[...]" w T. gm. I.

W dniu 21 maja 2008r. w ustawowym terminie E. R. zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wnosząc

o zweryfikowanie jego zasadności.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

W dniu 20 czerwca 2008r., w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącej Wydziału

II, skarżącej zostały doręczone (poprzez doręczenie zastępcze synowi skarżącej A. Sz.) wezwania: do uiszczenia wpisu sądowego oraz nadesłania 2 egzemplarzy odpisów skargi - w terminie 7 dni od ich otrzymania, pod rygorem odrzucenia skargi. Termin ten upłynął bezskutecznie w dniu 27 czerwca 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest

w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270 ze zm.) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera

się wpis sądowy.

W myśl art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności

na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto stosownie do art. 57 w zw. z art. 47 § 1 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do skargi jako pisma

w postępowaniu sądowym należy załączyć odpisy, celem doręczenia pozostałym stronom. Zgodnie z art. 49 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, w razie zaniedbania powyższego obowiązku, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Podnieść należy w tym miejscu, że nieuiszczenie wpisu sądowego, jak również nieuzupełnienie braków formalnych skargi, są okolicznościami stanowiącymi odrębną podstawę do odrzucenia skargi.

Mimo prawidłowo doręczonych wezwań do uiszczenia wpisu i usunięcia braków formalnych skargi oraz zawartego w nich pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonych obowiązków, skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, jak również nie przedłożyła żądanych odpisów skargi, co w świetle art. 58 § 1 pkt 3 oraz na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obligowało Sąd do odrzucenia skargi.Powered by SoftProdukt