drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Sz 627/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 627/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-12-19  
Data wpływu
2007-08-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Krystyna Zaremba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FZ 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-07
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia N S A – Krystyna Zaremba po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. i C. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego na przesyłce)

B. i C. K. wnieśli do Burmistrza Miasta i Gminy D. P. wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Wniosek ten został przesłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., które wniosek ten przesłało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z uwagi na złożenie przez skarżących skargi na decyzję organu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2007 r.

Jako przesłankę uzasadniającą wstrzymanie wykonania decyzji skarżący podnieśli, iż w sprawie występują poważne wątpliwości co do zasady naliczania podatku od posiadanego przez skarżących gruntu, którego nie mogą oni użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem z uwagi na brak decyzji w sprawie warunków zabudowy. Skarżący podnieśli także, iż wykonanie zaskarżonej decyzji, wymierzającej im podatek od nieruchomości za 2007 r. może narazić ich na poważne straty finansowe, które wynikają z faktu, iż do tej pory nadal nie prowadzą działalności gospodarczej na opodatkowanym gruncie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika z przytoczonej powyżej regulacji prawnej, wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji organu podatkowego ma zabezpieczać stronę, która legalność tej decyzji skarży do sądu administracyjnego, przed wskazanymi w ustawie skutkami, t.j. przed niebezpieczeństwem wyrządzenia poważnej szkody lub przed ich nieodwracalnością. Skutki te mają znaczenie potencjalne, których należy spodziewać na podstawie racjonalnej oceny zakresu, zasad i trybu wykonania aktu lub czynności w czasie zawisłości sprawy przed sądem administracyjnym. Z przytoczonego przepisu wynika, iż sąd jest związany zamkniętym katalogiem dwóch przesłanek wskazanych powyżej, i tylko w razie ich wystąpienia istnieje możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, niepubl., Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w przypadku pierwszej z tych przesłanek chodzi o taką szkodę (majątkową a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu.

Natomiast za trudne do odwrócenia skutki należy uznać takie prawne lub faktyczne skutki, które powodują istotną lub trwałą zmianę, a przywrócenie do stanu poprzedniego byłoby w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, iż w zaistniałym stanie faktycznym podniesione przez skarżących okoliczności nie dowodzą możliwości zaistnienia w przyszłości przytoczonych przesłanek.

Skarżący w uzasadnieniu swojego wniosku lakonicznie podnieśli jedynie, iż wykonanie decyzji narazi ich na poważne straty finansowe. Nie przedstawili jednakże w tym względzie żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. Także Sąd, po przeanalizowaniu akt sprawy nie znalazł podstaw do przyjęcia, iż wskutek wykonania zaskarżonej decyzji mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć także należy, że w przypadku przeprowadzenia skutecznej egzekucji z majątku skarżącego, skutki tego mogą zostać odwrócone poprzez zwrot wartości majątkowych pobranych od skarżącego, co jest czynnością prostą i pewną z uwagi na pełną wypłacalność Skarbu Państwa.

Wskazać należy, że zasadą jest wykonywanie ostatecznych decyzji administracyjnych, a możliwość wstrzymania ich wykonania istnieje tylko w wyjątkowych okolicznościach, których istnienia skarżący w żaden sposób nie wykazał, a Sąd również się ich nie dopatrzył.

Skoro zatem nie zachodzą w sprawie przesłanki z art. 61 § 3 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak na wstępie.Powered by SoftProdukt