drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Odrzucenie skargi, Komendant Policji, *Odrzucono skargę, IV SA/Wr 77/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 77/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-02-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Serwiniowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Serwiniowska, po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby p o s t a n a w i a : odrzucić skargę

Uzasadnienie

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270/ "Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie".

"Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi" /art. 54 § 1 cyt. ustawy/.

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1271/ "W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2, skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wniesiona została w terminie określonym w art. 53 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2, sąd administracyjny przekazuje organowi, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ze skutkiem określonym w art. 54 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2".

W niniejszej sprawie zaskarżone orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia [...]r. Nr [...]została doręczona skarżącemu w dniu [...]r. i zawierało prawidłowe pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Tymczasem skarżący wniósł skargę, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w Z. /organ I instancji/ w dniu [...]r. a zatem po upływie terminu określonego w wyżej powołanym przepisie art. 53 § 1 cyt. ustawy.

Na marginesie zauważyć należy, iż według art. 65 § 2 kpa "Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu".

Jednakże przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawierają normy odsyłającej do tego przepisu.

Skoro skarżący pomimo prawidłowego pouczenia nie wniósł skargi w ustawowym terminie to zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 wyżej określonej ustawy - należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.Powered by SoftProdukt