drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Inne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odmówiono wykładni postanowienia, II SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-11  
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Trelka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1466/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odmówiono wykładni postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 158, art. 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Asesor WSA - Jarosław Trelka po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. R. z dnia 19 lipca 2008 r. o wykładnię postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. II SA/Wa 800/08 odrzucającego skargę E. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2007 r. [...] w przedmiocie wniosku o nakazanie sprostowania danych o stanie zdrowia postanawia: odmówić wykładni postanowienia z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. II SA/Wa 800/08 odrzucił skargę E. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2007 r. Sąd uznał tę skargę za przedwczesną, tj. wniesioną przed prawidłowym doręczeniem skarżącej decyzji.

Wnioskiem z dnia 19 lipca 2008 r. skarżąca wystąpiła o wyjaśnienie postanowienia Sądu wskazując, otrzymała decyzję organu z [...] listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Zgodnie natomiast z art. 166 tej ustawy, do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

Sąd uznał, że w piśmie z dnia 19 lipca 2008 r. skarżąca wystąpiła o wykładnię postanowienia z 27 czerwca 2008 r. Wniosek o taką wykładnię jest jednak niezasadny. Postanowienie Sądu nie jest niejasne, wieloznaczne bądź wewnętrznie sprzeczne. Jasno wynika z niego, że - w ocenie Sądu – decyzja z [...] listopada 2007 r. nie została skarżącej formalnie, prawidłowo doręczona, zaś późniejsze doręczenie skarżącej kopii tej decyzji, na wniosek samej skarżącej, nie rodzi żadnych skutków prawnych i nie może być uznane za skuteczne doręczenie decyzji, od którego biegnie termin do wniesienia skargi do sądu. Tylko prawidłowe, formalne doręczenie decyzji, zgodne z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, otwiera termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O ile postanowienie z 27 czerwca 2008 r. stanie się prawomocne, organ formalnie doręczy skarżącej decyzję z [...] listopada 2007 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 158 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt