drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 381/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 381/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Paweł Janicki po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przez wojewódzkim sądem administracyjnym; 2. zwrócić A. M. kwotę 100,- (sto) złotych, zaksięgowaną w dniu 16 kwietnia 2008 r. pod pozycją [...].

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa toczy się ze skargi A.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W toku postępowania skarżący złożył w dniu 27 maja 2008 r. oświadczenie, iż cofa skargę i wniósł o zwrot uiszczonego wpisu sądowego od tejże skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) — powoływana dalej jako p.p.s.a. — skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest co do zasady wiążące dla sądu. Sąd uznaje jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpoznawanej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W tym stanie sprawy sąd, uznając że skarżący skutecznie cofnął skargę, umorzył postępowanie w sprawie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

P.Pij.Powered by SoftProdukt