drukuj    zapisz    Powrót do listy

6048 Status zakładu pracy chronionej, Inne, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Oddalono skargę, VI SA/Wa 249/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 249/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/
Izabela Głowacka-Klimas
Jolanta Królikowska-Przewłoka
Symbol z opisem
6048 Status zakładu pracy chronionej
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GSK 1087/08 - Wyrok NSA z 2009-07-15
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 105 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi M. Sp z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia oddala skargę

Uzasadnienie

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] po ponownym rozpatrzeniu sprawy ze skargi – skarżącej – M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia zażalenia strony na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2006 r. Wojewoda [...] odmówił zawieszenia z urzędu - w trybie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. - postępowania w sprawie spełniania przez pracodawcę – M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. warunków określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) Wskazano, że wystąpienie strony ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2006 r. Nr [...], na mocy której uchylono w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2003 r. i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie spełniania przez Spółkę warunków określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na to postanowienie strona złożyła zażalenie, w którym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zawieszenia postępowania. Zdaniem strony złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2006 r. Nr [...], uzasadniało zawieszenie postępowania.

Organ II instancji wskazał, że w związku z tym, iż postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi strony na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2006 r. zostało zakończone a Sąd wyrokiem z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 723/06 oddalił skargę skarżącej brak jest podstaw do rozpatrzenia zażalenia strony i rozstrzygnięcia o zawieszeniu bądź odmowie zawieszenia postępowania.

Skargę na tę decyzję wniosła skarżąca wskazując, że zastosowane przesłanki do umorzenia postępowania na pewno nie stanowi okoliczność wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku oddalającego skargę strony. Wskazała, że wyrok ten jest nieprawomocny - został w terminie zaskarżony przez stronę, a postępowanie w tym przedmiocie, wbrew ustaleniom organu II instancji nie jest zakończone. Postępowanie toczy się obecnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Mając powyższe na uwadze wnoszono o uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przekazanie sprawy organowi II Instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tego aktu. Sąd administracyjny nie ocenia rozstrzygnięcia organu administracji pod kątem jego słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2007 r. umarzająca postępowanie w sprawie rozpatrzenia zażalenia strony na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. Należy zauważyć, że postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi strony na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2006 r. zostało zakończone a Sąd wyrokiem z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 723/06 oddalił skargę skarżącej. Brak jest zatem podstaw do rozpatrzenia zażalenia strony i rozstrzygnięcia o zawieszeniu bądź odmowie zawieszenia postępowania. Należy zauważyć, iż wbrew twierdzeniom skarżącego sprawa z jego skargi jest prawomocna od 23 stycznia 2007 r. i nie toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Tak więc sprawa decyzji "głównej" zakończona została w/w orzeczeniem sądu.

Wobec powyższego organ słusznie uznał, że zachodzą przesłanki opisane w przepisie art. 105 § 1 Kpa stanowiącego, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Wobec powyższego prowadzenie sprawy i zawieszanie postępowania prawomocnie zakończonego nie może mieć miejsca. Bezprzedmiotowość postępowania zachodzi wówczas, gdy brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, co powoduje, że nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. W tym wypadku nie można wydać takiej decyzji.

Z przytoczonych wyżej powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt