drukuj    zapisz    Powrót do listy

6262 Radni 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, IV SA/Gl 132/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 132/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Edyta Żarkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Asesor WSA Edyta Żarkiewicz, , , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi [...] Bank S.A. w G. na uchwałę Rady Miasta S. Ś. nr [...] z dnia [...] r. w przedmiocie radnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. skarżący [...] Bank S.A. w G. wystąpił do Rady Miasta S. Ś. o wyrażenie zgody w trybie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591) na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miasta S. Ś. R. M., zatrudnionym przez skarżącego.

Uchwałą nr [...] r. z dnia [...] r. Rada Miasta S. Ś. odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym R. M. W dniu [...] r. uchwała została doręczona stronie skarżącej.

Następnie pismem z dnia [...] r. skarżący wezwał Radę Miasta S. Ś. do usunięcia naruszenia prawa, wnosząc o uchylenie uchwały i wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z R. M.

Uchwałą nr [...] r. z dnia [...] r. Rada Miasta S. Ś., nie uwzględniła wezwania [...] r. z dnia [...] r.

W dniu [...] r. (data wpływu do Urzędu Miasta w S. Ś.) [...] Bank S.A. w G., wniósł skargę na uchwałę nr [...] Rady Miasta S. Ś. z dnia [...] r., zarzucając, że zarówno wymieniona uchwała, jak i uchwała nr [...] r. z dnia [...] r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa materialnego, polegającym na błędnej wykładni i błędnym zastosowaniu przepisu art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz z naruszeniem prawa procesowego poprzez nieuzasadnienie Uchwały nr [...], podtrzymanej Uchwałą nr [...].

Rada Miasta S. Ś. wniosła o oddalenie skargi w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., przepisy tej ustawy normują postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach określonych w ustawach szczególnych.

Na podstawie art. 3 § 2 P.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje, między innymi, orzekanie w sprawach skarg na wymienione w pkt 6 tego przepisu akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5 (akty prawa miejscowego), podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Natomiast przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591) stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Według utrwalonej linii orzecznictwa sądowoadministracyjnego, istotne znaczenie dla stwierdzenia kognicji sądu administracyjnego ma charakter podjętej uchwały oraz jej skutki prawne. Kluczowe jest zatem stwierdzenie istoty uchwały oraz zakresu, w jakim nastąpią skutki. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1952/04).

Zaskarżona w niniejszej sprawie uchwała Rady Miasta S. Ś. dotyczy odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Zgodnie z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartym w cytowanym wyżej postanowieniu z dnia 12 lipca 2005 r. taki przedmiot uchwały nie mieści się w pojęciu "sprawy z zakresu administracji publicznej". Jak podkreślił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny - przedmiot uchwały i jej konsekwencje prawne mają charakter sprawy z zakresu prawa pracy. Ograniczenie kategorii zaskarżalnych uchwał tłumaczone jest w doktrynie wyłączeniem od rozpoznawania przez sądy administracyjne spraw o charakterze cywilnoprawnym, które powinny być rozpatrywane przez sądy powszechne (T. Woś, H. Krysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005 r.). Skarga w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przysługuje na uchwałę lub zarządzenie organu gminy, a w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, na uchwałę organu powiatu podjętą, jak była mowa wyżej, wyłącznie w sprawie z zakresu administracji publicznej. Tym samym wnoszone w tym trybie skargi na uchwały, których przedmiotem nie jest sprawa z zakresu administracji publicznej nie podlegają właściwości sądów administracyjnych. (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1952/04).

W niniejszej sprawie [...] Bank S.A. w G., wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta S. Ś. o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

W związku z tym - ocenę wyrażoną w cytowanym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego - należało w pełni odnieść do rozpoznawanej sprawy.

Z uwagi na to, że sprawa ze skargi na uchwałę rady miasta dotyczącą odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, nie należy do właściwości sądu administracyjnego, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt